Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje

Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje

15. 03. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 11. 3. 2016, Stran: 553

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje (RGSPD) za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS za Podravje.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Podravski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Podravje (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

Mariborska razvojna agencija p.o. je hkrati s tem razpisom v Uradnem listu RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016 objavila tudi drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v letu 2016 (v nadaljevanju: razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim subjektom, ki imajo sedež oziroma registriran del v naslednjih občinah iz statistične regije Podravje: Kungota, Hoče - Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi. Ta podjetja lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem razpisu.

Z objavo tega razpisa, se zapre Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/15 z dne 12. 6. 2015.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupen garancijski potencial RGSPD znaša 2.264.868,56 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad), ki na dan objave tega razpisa znaša 1.132.434,28 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija p.o.

Rok: Rok za prijavo je od naslednjega dneva po objavi razpisa v Uradnem listu RS do 16. 4. 2018 do 14. ure oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na MRA, Tel: (02) 333-13-26 oziroma na e-naslov-u: razpis.ukrepi@mra.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brezplačno na spletni strani MRA: http://www.mra.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj