1. javni razpis za podukrep 4.2- Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

1. javni razpis za podukrep 4.2- Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

23. 02. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 19. 2. 2016, Stran: 348

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov.

Podpora je namenjena naložbam v:

a) predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije,

b) predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

c) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelj je pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je:

a) nosilec kmetije:

  • ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
  • z dopolnilno dejavnostjo, kjer ima nosilec, član ali zaposleni na kmetiji dovoljenje za opravljanje dejavnosti na tej kmetiji,

b) samostojni podjetnik posameznik,

c) zadruga,

č) zavod ali

d) gospodarska družba.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 20.000.000 eurov. Od tega:

  • 1.500.000 eurov za majhne naložbe (sklop A),
  • 6.500.000 eurov za fizične osebe – kmetije (sklop B) ter
  • 12.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe (sklop C).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 13. 4. 2016 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
  • INFO točke KGZS iz Priloge 7

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.mkgp.gov.si/ (pod zavihkom Javne objave).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj