Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

23. 02. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 19. 2. 2016, Stran: 335

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Cilja podukrepa/operacije: z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa bomo dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta.

Predmet podpore:

(1) Podpora je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa za:

 • fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in agrarne skupnosti v skladu z ZAgrS (sklop A) in
 • pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (sklop B).

(2) Naložbe iz prejšnje točke se glede na velikost delijo na:

 • enostavne naložbe, katerih vrednost ob oddaji vloge na javni razpis ne presega 100.000 EUR priznane vrednosti naložbe,
 • zahtevne naložbe, katerih vrednost ob oddaji vloge na javni razpis presega 100.000 EUR priznane vrednosti naložbe.

(3) Podpora se zagotavlja iz podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov, in sicer iz operacije »naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenec do podpore je:

 • lastnik oziroma zakupnik gozda,
 • pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 - sečnja oziroma 02.400 - storitev za gozdarstvo,
 • agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR od tega:

- za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in agrarne skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih ZAgrS (sklop A) skupno 6.000.000 EUR, in sicer za:

 • enostavne naložbe skupno 4.000.000 EUR
 • zahtevne naložbe skupno 2.000.000 EUR

- za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (sklop B) skupno 2.000.000 EUR in sicer za:

 • enostavne naložbe skupno 1.000.000 EUR
 • zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 15. 4. 2016 do 24. ure. Oddaja vlog na javni razpis se začne 14. 3. 2016, ki je prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije:

 • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
 • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
 • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: www.mkgp.gov.si (pod zavihkom Javne objave).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj