Javno zbiranje ponudb za oddajo večnamenskega objekta Športna dvorana Litija v najem

Javno zbiranje ponudb za oddajo večnamenskega objekta Športna dvorana Litija v najem

05. 01. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 107, Datum: 31. 12. 2015, Stran: 2269

Predmet javnega zbiranja: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja večnamenskega objekta ŠD Litija v najem (prostori, oprema-inventar v prostorih) v lasti MS Litija za izvajanje-zagotavljanje:

  • pogojev za uporabo in nemoteno izvajanje pouka športne vzgoje in interesnih dejavnosti OŠ Litija, in vseh drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Litija;
  • pogojev za uporabo in izvajanje letnih programov športa vseh tistih športnih društev, ki izvajajo nacionalni program športa in se sofinancirajo iz proračuna Občine Litija na podlagi letnih pogodb;
  • pogojev za izvedbo javnih športnih, kulturnih in drugih prireditev;
  • prostorskih pogojev za delovanje športnih dru­štev, ki imajo sedež na območju Mestne skupnosti Litija;
  • pogojev za izvajanje različnih dejavnosti v skladu z določeno namembnostjo prostorov, na primer: go­stinstvo, fizioterapija, pisarniška dejavnost, fitnes, ples, aerobika.

Več

Višina mesečne najemnine za oddajo objekta Športne dvorane Litija v najem (prostori skupaj z opre­mo + inventar) znaša 4.500,00 EUR neto.

Razpisnik: Mestna skupnost Litija

Rok: Rok za oddajo ponudb je naj­pozneje do ponedeljka, 18. 1. 2016, do 12. ure.

K ponudbi mora biti priloženo dokazilo o nakazani varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih meseč­nih najemnin.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Pojasnila o vsebini in pogojih razpisne dokumenta­cije sme ponudnik zahtevati od kontaktne osebe, nave­dene v javni objavi in Povabilu k oddaji ponudbe. Druge informacije, kot na primer kraj in datum morebitnega sestanka s ponudniki in podobno, pa lahko dobi tele­fonsko.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko Mestna skupnost Litija dopolni razpisno dokumentacijo.

Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije pa bo podal najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb na spletni strani: www.razdevsek.si/slo/main.asp, v zavihku »Razno«. Vsaka dopolnitev bo obvezujoči sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredo­vana v pisni obliki na spletni strani: www.razdevsek.si/slo/main.asp, v zavihku »Razno«.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj