Javno zbiranje ponudb za prodajo Centra starejših Zimzelen na naslovu: Topolšica 78 a, 3326 Topolšica s pripadajočo opremo in prenosom koncesije za izvajanje institucionalnega varstva ter prenosom zaposlenih

Javno zbiranje ponudb za prodajo Centra starejših Zimzelen na naslovu: Topolšica 78 a, 3326 Topolšica s pripadajočo opremo in prenosom koncesije za izvajanje institucionalnega varstva ter prenosom zaposlenih

22. 12. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 98, Datum: 18. 12. 2015, Stran: 2206

Predmet javnega zbiranja: Opis predmeta zbiranja ponudb: prodaja Centra starejših Zimzelen s pripadajočo opremo, prenosom koncesije in zaposlenih, ki obsega:

  1. Zgradbo Center starejših Zimzelen skupaj z vsem pripadajočim zemljiščem, opremo in dokumentacijo. Zimzelen se prodaja prosto bremen (t.j. brez hipotek). Zimzelen se nahaja v neposredni bližini term Topolšica, kjer so že okoli leta 1600 pričeli z zdraviliško dejavnostjo. Dejavnost centra je institucionalno varstvo starejših oseb in mlajših invalidnih oseb, ki zaradi zdravstvenih in socialnih razlogov ne zmorejo več živeti doma. Odprt je bil oktobra 2009, v njem pa lahko biva 150 stanovalcev v skupno 107 sobah, od katerih je 57 sob enoposteljnih in 50 dvoposteljnih. Zmogljivosti so razdeljene v 5 vitalnih enot, 2 negovalni enoti ter 2 varovani enoti za bivanje oseb z demenco. Kompleks v naravi predstavlja poslovno stavbo Center starejših Zimzelen v Topolšici, neto tlorisna površina 7905,3 m2 ter pozidano in kmetijsko zemljišče. Izhodiščna cena (orientacijska vrednost) znaša 7.000.000,00 EUR. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prenos lastništva.
  2. Prenos koncesije, podeljene s pogodbo z dne 15. 10. 2008 (za dobo 40 let), sklenjeno med PV Invest d.o.o. Velenje kot koncesionarjem in koncedentom Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, za izvajanje institucionalnega varstva v domu za starejše na prej navedeni lokaciji za 150 oseb ter ostale dejavnosti, ki jih Center starejših Zimzelen opravlja na navedeni lokaciji ob primopredaji.
  3. Prenos vseh zaposlenih v Zimzelenu (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest d.o.o. Velenje– sklene se pogodba o prenosu zaposlenih), ki so vključeni v izvajanje socialne in medicinske podpore v Zimzelenu skladno s kadrovskimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in v ostalih dejavnostih, ki jih Zimzelen opravlja na navedeni lokaciji ob primopredaji (na dan razpisa 83 zaposlenih).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne osebe.

Razpisnik: Premogovnik Velenje d.d.

Rok: Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 4. 1. 2016 do 12. ure.

Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 100.000,00 EUR in se plača najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po telefonu: (03) 899-61-66.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d.: www.rlv.si/si/1388.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj