Patent - kaj in kako prijaviti

Patent - kaj in kako prijaviti

08. 09. 2015

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 31. 8. 2015, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Nejc Setnikar

Kaj je možno zaščititi kot patent in kako poteka postopek patentiranja? Vsega ni mogoče patentirati, zato si lahko v nadaljevanju članka preberete več o tem, kaj lahko zaščitite s patentom, kako to storite in koliko vas bo stalo.

S patentom je možno zaščititi izum oziroma tehnično rešitev, ki pa je nova, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiva.

Izum oziroma tehnična rešitev je nova, če ni obsežena s stanjem tehnike, se pravi, da ni bila pred datumom vložitve patentne prijave dostopna javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način.

Izum je na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike.

Izum je industrijsko uporabljiv, če se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom.

Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost se neposredno kot taki ne štejejo za izume in torej ne morejo biti predmet patentnega varstva. Patent tudi ne more biti podeljen za izume kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku. S patentom se tudi ne da zavarovati izuma, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo.

Imetnik patenta mora dokazilo o novem, industrijsko uporabljivem izumu, ki je na inventivni ravni predložiti najkasneje do izteka 9. leta po vložitvi prijave, sicer veljavnost nepreklicno preneha po desetih letih, razen v primeru patenta s skrajšanim trajanjem.

Kot pisno dokazilo lahko služi patent, podeljen za isti izum pri Evropskem patentnem uradu ali, če za isti izum ni bila vložena prijava za evropski patent, pri enem od uradov, ki imajo status mednarodne ustanove za predhodni preizkus ali drugem patentnem uradu, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba. Če imetnik patenta omenjenega dokazila nima, lahko ob plačilu posebne pristojbine od slovenskega Urada za intelektualno lastnino zahteva, da ta pri ustrezni ustanovi ali organu pridobi mnenje kot podlago za izdajo ustrezne ugotovitvene odločbe.

Ugotovitvena odločba je pomembna v primeru vložitve tožbe s strani imetnika patenta nasproti osebi, ki naj bi kršila njegov patenta, saj jo je potrebno priložiti tožbi.

Za pridobitev patenta je potrebno uradu predložiti:

  • zahtevo za podelitev patenta, praviloma na obrazcu Zahteva za podelitev patenta (SIPO P-1);
  • opis izuma, ki vsebuje prikaz problema, podatke o doslej znanih rešitvah in njihovih pomanjkljivostih, opis nove rešitve in opis skic, če obstajajo;
  • patentni zahtevek ali zahtevke, ki morajo biti napisani v enem stavku in opredeljujejo obseg in vsebino patentnega varstva;
  • kratko vsebino bistva izuma - povzetek;
  • skico ali skice, če je to potrebno;
  • potrdilo o plačilu prijavne pristojbine;
  • pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku.

Če v prijavi ni pomanjkljivosti oziroma so te pravočasno odpravljene, urad izda sklep o objavi patentne prijave.

Po izteku 18 mesecev od dneva prejema prijave oz. datuma prednostne pravice, če je ta zahtevana, urad objavi podatke o prijavi in podelitvi patenta v Biltenu za industrijsko lastnino (BIL) ter izda patentni dokument. Prijavitelj lahko zahteva tudi predčasno objavo. V tem primeru urad izvede celoten postopek podelitve patenta v najkrajšem možnem času, vendar ne prej kot v treh mesecih od vložitve prijave.

Prijavna pristojbina, vključno z veljavnostjo za prva tri leta znaša 110 evrov. Nato se vsako leto do dvajsetega leta vsako leto plačuje pristojbina za podaljšanje patenta.

Povzeto po spletnih straneh Urada RS za intelektualno lastnino

Preberite tudi članek Registracija patenta.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj