Novi prekrški po ZGD-1

Novi prekrški po ZGD-1

08. 09. 2015

Objavljeno: Zavod mladi podjetnik, 24. 8. 2015, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Nejc Setnikar

Spremenjeni Zakon o gospodarskih družbah, ki je začel veljati 15. avgusta, za podjetnike uvaja nove in spreminja dosedanje prekrške, ki jih lahko storijo pri vodenju in upravljanju svojega podjetja. Teh je kar lepo število, globe zanje pa se gibljejo med 100 do nekaj tisoč evrov.

Višina globe za posamezni prekršek je odvisna od tega, ali gre za samostojnega podjetnika ali družbo. Pri družbi pa je pomembna še njena velikost oziroma, kdaj se za posamezno družbo šteje, da je mikro, majhna, srednja ali velika družba.

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 evrov, in
 • vrednost aktive ne presega 350.000 evrov.

Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 evrov, in
 • vrednost aktive ne presega 4.000.000 evrov.

Srednja družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 evrov, in
 • vrednost aktive ne presega 20.000.000 evrov.

Velika družba pa je družba, ki ne spada v nobeno od zgornjih definicij.

Prekrški za samostojne podjetnike:

Samostojni podjetnik je lahko oglobljen z globo od 2.000 do 5.000 evrov, če ustreza merilom za velike družbe oziroma s 1.300 do 3.500, če ustreza merilom za srednje družbe oziroma s 600 do 2.000 evrov, če ustreza merilom za majhne družbe oziroma z 200 do 800 evrov, če ustreza merilom za mikro družbe:

 1. če ne predloži AJPES-u letnega poročila zaradi javne objave v treh mesecih po koncu poslovnega leta, razen podjetnikov-normirancev;
 2. če ne predloži AJPES-u podatkov iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu v treh mesecih po koncu koledarskega leta, razen podjetnikov-normirancev;
 3. če ne uporablja firme (naziva podjetja) ali pa jo uporablja v nasprotju z določili ZGD-1;
 4. če ne prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije sprememb podatkov ali prenehanja poslovanja;
 5. če v prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije navede napačne podatke;
 6. če kot poslovni naslov v poslovni register navede naslov, na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki mu ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu.

Z globo od 600 do 1.200 evrov se kaznuje odgovorna oseba podjetnika, če stori kateregakoli od zgoraj navedenih prekrškov.

Prekrški za družbe:

Z globo od 15.000 do 45.000 evrov se za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 10.000 do 30.000 evrov srednja družba, z globo od 2.500 do 15.000 evrov majhna družba, z globo od 1.000 do 6.000 evrov pa mikro družba poleg tega pa se kaznuje tudi odgovorno oseba družbe z globo od 500 do 4.000 evrov, če:

 1. v sodni ali poslovni register ne prijavi podatkov (sprememba dejavnosti, poslovodstva itd.) in priloži aktov, ki odražajo zadnje dejansko stanje;
 2. ne prijavi za vpis v register podatkov, ki se po določbah tega zakona vpisujejo v register;
 3. ne vodi poslovnih knjig;
 4. priloga z izkazu ni v skladu z določbami ZGD-1;
 5. ob izdaji prodaja delnice pod najmanjšim emisijskim zneskom;
 6. izda delnice, ki ob enakem deležu v osnovnem kapitalu dajejo različno število glasov;
 7. delnice družbe, za katero se ne uporablja zakon, ki ureja prevzeme, niso izražene v nematerializirani obliki;
 8. ne poda zahteve za izdajo delnic v nematerializirani obliki v 15 dneh od dneva, ko so izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve pri klirinško-depotni družbi;
 9. delničarje ali njihove prednike oprosti plačila obveznosti;
 10. vrne vložke ali jih obrestuje;
 11. uporabi čisti dobiček v drugačnem vrstnem redu kot je: 1. kritje prenesene izgube, 2. oblikovanje kapitalskih rezerv na podlagi sklenjene prisilne poravnave, 2. oblikovanje zakonskih rezerv, 3. oblikovanje rezerv za lastne deleže, 4. oblikovanje statutarnih rezerv;
 12. pridobi lastne delnice v nasprotju z določbami ZGD-1;
 13. družba v nasprotju z določbami ZGD-1 zagotovi predujem ali posojilo za pridobitev delnic;
 14. pridobi lastne delnice v zastavo v nasprotju z določbami ZGD-1;
 15. je vsebina in objava skupščine v nasprotju z ZGD-1;
 16. poveča osnovni kapital z vložki v nasprotju z določbami ZGD-1;
 17. izvede pogojno povečanje osnovnega kapitala v nasprotju z določbami ZDG-1;
 18. izda delnice ali začasnice pred vpisom sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala v register;
 19. zmanjša osnovni kapital v nasprotju z določbami ZGD-1;
 20. združi delnice v nasprotju z določbami ZGD-1;
 21. se zmanjša osnovni kapital pod najnižji znesek;
 22. prijava in izvedba skupščine nista v skladu z določbami ZGD-1;
 23. izplača komplementarju dividendo oziroma odobri posojilo v nasprotju z določbami ZGD-1;
 24. izplača družbenikom premoženje, ki je potrebno za ohranjanje osnovnega kapitala;
 25. pridobi lastne poslovne deleže v nasprotju z določbami ZGD-1.

Z globo od 6.000 do 30.000 evrov se za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 4.000 do 20.000 evrov srednja družba, z globo od 1.000 do 10.000 evrov majhna družba, z globo od 500 do 5.000 evrov pa mikro družba, če:

 1. pri svojem poslovanju ne uporablja firme v obliki, kot je vpisana v register;
 2. na dopisih, ki jih pošilja družba, ni podatkov o firme (celotni!), sedežu družbe, registrskem organu, pri katerem je družba vpisana, matični številki družbe; pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov;
 3. letnega poročila ali konsolidiranega letnega poročila ne sestavi v zakonsko določenih rokih;
 4. revidiranega letnega poročila ali konsolidiranega letnega poročila ne predloži AJPES zaradi javne objave na način in v rokih, ki jih določa ZGD-1;
 5. 6. letno poročilo ne vsebuje vseh zakonsko določenih sestavin;
 6. letno poročilo ni podpisano v skladu z določbami ZGD-1;
 7. na poslovnih listinah poleg firme dvojne družbe nista označena ime in priimek poslovodij ali članov poslovodstva komplementarja v dvojni družbi;
 8. pri vodenju poslov dvojne družbe pri podpisovanju fizične osebe ni dodana tudi firma komplementarja;
 9. ima v sestavi osnovnega kapitala več kot polovico delnic brez glasovalne pravice;
 10. delničarju po ponovnem pozivu ne odvzame neplačanih delnic;
 11. vpisuje lastne delnice;
 12. prevzame lastne delnice v nasprotju z zakonskimi določili;
 13. izplača vmesno dividendo v nasprotju z določbami ZGD-1;
 14. ima organ vodenja ali nadzora sestavljen nezakonito;
 15. odobri posojila v nasprotju z 261. členom ZGD-1;
 16. v prilogi k računovodskim izkazom ne razkrije politike prejemkov članov organa vodenja ali nadzora;
 17. ne pošlje overjenega prepisa zapisnika in prilog v 24 urah po seji skupščine;
 18. ne objavi listin ali ne omogoči njihovega brezplačnega prepisa kot to določa zakon;
 19. poveča osnovni kapital v nasprotju z določbami ZGD-1;
 20. družbeniku v nasprotju s 512. členom ZGD-1 ne da informaciji oziroma mu ne dovoli vpogleda;

Za zgornje prekrške se lahko kaznuje tudi odgovorno osebo družbe in sicer z globo od 300 do 2.500 evrov.

Vir: Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list, št. 55/15)

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj