Javni razpis za ukrep Individualne premije za ribiče

Javni razpis za ukrep Individualne premije za ribiče

21. 07. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 17. 7. 2015, Stran: 1350

Predmet razpisa: Predmet podpore so premije za ribiče, ki bodo po določitvi državne meje na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v skladu z Zakonom o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS) (Uradni list RS, št. 57/10; v nadaljnjem besedilu: arbitražni sporazum) lahko lovili na območju, določenem v 8. točki priloge I Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22) zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: območje iz 8. točke Priloge I Uredbe 1380/2013/ES).

Premije za ribiče se lahko uveljavljajo za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

Pogoji za sodelovanje:

1. Premije lahko pridobijo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe skladno z Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06; v nadaljnjem besedilu: ribiči – fizične osebe), ki so lastniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji ter so hkrati uporabniki plovil, na katere se sklicujejo v vlogi, in ribiči, ki so člani posadke (vlagatelj). Član posadke je tisti, ki je v dovoljenju za gospodarski ribolov ribiškega plovila, ki je navedeno v vlogi na razpis, vpisan kot uporabnik plovila in hkrati ni lastnik tega ribiškega plovila.

2. Do financiranja ukrepa individualne premije za ribiče so upravičeni vlagatelji, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne ter so v skladu z določbami tega javnega razpisa in določbami od 11.a do 11.č člena Uredbe.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 300.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vlagatelj lahko odda vlogo za ta javni razpis za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014, v obdobju od naslednjega dneva po dnevu objave javnega razpisa v Uradnem listu RS pa do vključno 7. 8. 2015.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj