Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov, Mestna občina Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov, Mestna občina Ljubljana

08. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 96, Datum: 27.11.2009, Stran: 2984

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem:

Poslovni prostori:

1. Gosposvetska cesta 4

Oddajamo poslovni prostor št. P02 in K02, površine 118,94 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 17,12 EUR/m2, kar znaša 2036,25 €/mesec.

2. Njegoševa cesta 6

Oddajamo poslovni prostor št. P03 in K02, površine 53,26 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 10,86 EUR/m2, kar znaša 578,40 €/mesec.

3. Grablovičeva ulica 58

Oddajamo poslovni prostor št. L-8, površine 49,37 m2, za pisarniško dejavnost, trgovino z neživili, trgovino z živili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 11,12 EUR/m2, kar znaša 548,99 €/mesec.

4. Beethovnova ulica 12

Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 35,38 m2 za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 24,00 EUR/m2, kar znaša 849,12 €/mesec.

Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.

5. Beethovnova ulica 12

Oddajamo poslovni prostor št. P03, površine 32,75 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 24,00 EUR/m2, kar znaša 786,00 €/mesec.

Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.

6. Štefanova ulica 9

Oddajamo poslovni prostor št. P01 in K01, površine 53,09 m2 za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2009 znaša 13,51 EUR/m2, kar znaša 717,24 €/mesec.

7. Mestni trg 17

Oddajamo poslovni prostor št. P05, površine 210,67 m2 za gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 17,68 EUR/m2, kar znaša 3.725,00 €/mesec.

Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.

Pogoji za najem - Mestni trg 17:

- Izbrani ponudnik - najemnik je, ob podpisu pogodbe in najkasneje pred prevzemom ključev, skladno z določili Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ-1 (Ur. l. RS, št. 51/98 s spremembami) dolžan skleniti neposredno prodajno pogodbo med kupcem - izbranim ponudnikom in izvršiteljem Tatjano Krivec Tavčar, v skladu s prvim odstavkom 93. člena in 94. člena ZIZ-1, za zarubljene predmete prejšnjega najemnika po ceni vsaj 3.300,00 EUR (točilni pult, gostinsko opremo, gostinske mize, stole, morebitne lesene obloge, barske mizice, senčila-dežniki, zunanje mize in stole, in vse ostale zarubljene premičnine v lokalu) ter je dolžan prevzeti kupljene predmete v posest.

- Vsi predmeti in oprema se nahaja v poslovnem prostoru. Če se kakšni predmeti nahajajo v skladišču, sam organizira prevoz in krije vse prevozne stroške prevzema. Odkup predmetov se opravi v celoti, v tistem stanju in obsegu, kot se nahajajo v poslovnemu prostoru ob času ogleda in ob času sklenitve pogodbe po načelu videno - kupljeno. Ogled predmetov je možen istočasno z ogledom prostora. Za prodajo se bo najemnik dogovoril in znesek nakazal na račun sodne izvršiteljice Tatjane Krivec Tavčar. S tem postane lastnik odkupljenih predmetov in opreme. Kupljeno opremo zato lahko po želji uporablja, proda ali drugače z njo prosto razpolaga. Kupljena oprema ni predmet najema. Ob koncu najemnega razmerja je dolžan vrniti poslovni prostor prost oseb in predmetov najemodajalcu, kar velja tudi za to kupljeno opremo, pri čemer ravna z največjo skrbnostjo, da ne poškoduje inštalacije in substance poslovnega prostora oziroma le toliko, kolikor je to nujno potrebno za odstranitev opreme.

- Ponudnik za najem v ponudbi lahko navede višji znesek, za katerega se zavezuje skleniti neposredno prodajno pogodbo med kupcem - izbranim ponudnikom in izvršiteljico Tatjano Krivec Tavčar, če mu najemodajalec predmetni poslovni prostor odda v najem. Če ne ponudi višjega zneska, se šteje, da sprejema navedeni znesek (ponujeni znesek za odkup predmetov je ločen od najemnine in nima zveze s ponujeno višino mesečne najemnine).

- Ponudniki lahko posredujejo tudi ponudbo, kjer odkup predmetov izrecno odklonijo, (če odklonitve odkupa ni, se šteje, da pogoje razpisa sprejema v celoti) vendar bo najemodajalec najprej obravnaval ponudbe s ponujenim odkupom. V primeru, da nihče od ponudnikov ne ponudi odkupa predmetov, si najemodajalec pridržuje pravico, da izbere ponudnika med ponudbami »brez odkupa predmetov«, lahko pa razpis tudi v celoti ponovi. Najemodajalec ponudnikom brez odkupa predmetov ne more zagotoviti točnega datuma, kdaj bo sodni postopek prodaje predmetov tretji osebi končan, prostor izpraznjen in pripravljen za predajo, bo pa predlagal izvršiteljici, da predmete čim prej proda na prostem trgu in prostor izprazni.

Pogoji najema:

- Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.

- Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.

- Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

- Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

- V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni v tednu.

- Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.

- Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.

- Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa oziroma najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec.

Merilo za izbor: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 18. 12. 2009.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali po tel: (01) 306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:

Datum

Ura

Lokacija

Torek, 8. 12. 2009

9.00

Gosposvetska 4

9.30

Štefanova 9

10.00

Beethovnova 12

10.30

Beethovnova 12

11.00

Mestni trg 17

13.00

Njegoševa 6

13.45

Grablovičeva 58

Javni razpis je objavljen tudi na spletni strani: www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009096.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj