Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem - Lenart v Slovenskih Goricah

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem - Lenart v Slovenskih Goricah

30. 06. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 46, Datum: 26. 6. 2015, Stran: 1254

Predmet javnega zbiranja: Nepremičnina, ki se oddaja v najem v naravi predstavlja gostinski lokal, v izmeri 71,56 m2, kar vsebuje gostinski lokal, priročno skladišče embalaže ob lokalu, in souporabo moškega in ženskega WC, ki ga je najemnik zavezan vzdrževati in čistiti. Gostinski lokal, ki se daje v najem, se nahaja v objektu Športne dvorane Lenart, Ptujska cesta 27, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah.

Lokal obratuje in je v funkciji. Obratovanje lokala je omejeno na obdobje izvajanja izvenšolskih športnih dejavnosti z zakonskimi omejitvami, ki jih določa veljavni pravni red na tem področju. Gostinski lokal obratuje vse dni v letu, ko v športni dvorani potekajo organizirani treningi in športne prireditve ter druge organizirane aktivnosti pod nadzorom upravitelja športne dvorane. Zapiralni čas gostinskega lokala je v vsakem primeru ob 22. uri, oziroma se prilagodi urniku organizirane vadbe v športni dvorani. Med tednom, to je od ponedeljka do petka in ko potekajo v športni dvorani organizirani treningi, mora biti glavni vhod odprt od 17. ure.

V lokalu se nahaja osnovna gostinska oprema (točilni pult, police, hladilnik) ni pa nobenega premičnega inventarja v lasti najemodajalca. Lokal je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Vsa oprema, ki jo bo najemnik postavil v lokalu, je njegova last.

Najnižja izklicna ponudbena cena - najemnina za nepremičnino iz prejšnje točke znaša 200,00 EUR mesečno in se valorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo organizatorju javnega zbiranja ponudb ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini izklicne ponudbene cene.

Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja. Vsako leto v času počitnic, to je v juliju in avgustu, športna dvorana ne obratuje ter se zato za julij in avgust najemnina ne zaračunava.

Več

Razpisnik: Občina Lenart

Rok: Rok za zbiranje ponudb je vključno do 13. 7. 2015, do 9. ure.

Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10 % 5 letne najemnine, tj. v višini 10.000,00 EUR

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije dobite na telefonski številki: (02) 729-13-10, kontaktna oseba je Darja Ornik.

Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki brezplačno dvignejo na sedežu občine (Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v slovenskih goricah, glavna pisarna, št. 6/I) ali na uradni spletni strani Občine Lenart: www.lenart.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj