Julija razpis za milijardo evrov državnih poroštev za naložbe

Julija razpis za milijardo evrov državnih poroštev za naložbe

06. 07. 2010

Vir in informacije: Finance, 29.6.2010, www.finance.si, Avtor: Lana Dakić

Razpis bo objavljen na spletnih straneh SID banke, država pa bo podjetju jamčila za največ 75 odstotkov posojila za financiranje naložb

Država bo prek SID banke namenila podjetjem za milijardo evrov jamstev za posojila za financiranje naložb. Zakon je začel veljati junija, julija pa bo objavljen razpis.

Kaj zakon prinaša podjetjem

Zakon o poroštvih RS za financiranje investicij gospodarskih družb določa, da se državna poroštva lahko izdajajo za posojila, ki jih upravičenci namenijo za financiranje naložb v razvojne projekte, ki omogočajo rast dodane vrednosti na zaposlenega in večjo zaposlenost.

Po zakonu se poroštva ne bodo smela izdajati za posojila, ki so namenjena za poplačilo zdajšnjih obveznosti do dobaviteljev, bank ali drugih upnikov in odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb, ki bi ga opravili člani organov vodenja in nadzora ter gospodarske družbe in z njimi povezane osebe.

Prav tako se poroštva ne bodo izdajala za financiranje študij ali svetovalnih pogodb, za vlaganja v nakup ali gradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo, za vlaganja v prometno infrastrukturo, nakup cestnoprometnih sredstev ali za poplačilo obveznosti med povezanimi osebami.

Za ugotavljanje o namenu posojil in izpolnitvi pogojev ter za presojo zavarovanj poroštev in nadzor je odgovorna SID banka. Ta je sicer upravičena do nadomestila 0,20 odstotka od dela glavnice posameznega posojila in ga plačuje država.

Posojila od pol milijona do največ 20 milijonov evrov

In kakšni so pogoji? Ročnost posojila ne sme biti krajša od enega leta ali daljša od desetih, obrestna mera posojil je tista, ki velja za komitente najvišjega bonitetnega razreda banke, podobni morajo biti tudi stroški. Vrednost posojila je lahko najmanj pol milijona in največ 20 milijonov evrov, posojilo pa ne sme presegati dveh tretjin stroškov celotne naložbe.

Družba lahko zavaruje posojilo z opredmetenimi sredstvi naložbe, vendar mora biti vrednost zavarovanja posojila enaka vrednosti glavnice, sicer mora banka od upravičenca zahtevati dodatno zavarovanje.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj