Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica za leto 2015

Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica za leto 2015

16. 06. 2015

Objavljeno: Občina Radovljica, 5. 6. 2015, http://www.radovljica.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Radovljica.

V letu 2015 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

  • Ukrep 1: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
  • Ukrep 2: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,
  • Ukrep 3: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva.

Namen razpisa je:

  • spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z zaposlovanjem novih delavcev ali samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju občine Radovljica.
  • spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju občine Radovljica.
  • spodbujanje podjetništva z vzpostavitvijo podpornega okolja, ki omogoča lažje razvijanje in ohranjevanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so:

  • samostojni podjetniki ter
  • mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
  • Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP), fizične osebe, društva, zadruge, zavodi…), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 25.000 EUR in sicer za ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja 9.000 EUR, za ukrep 2: spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 10.000 EUR in za ukrep 3: spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva 6.000 EUR.

Razpisnik: Občina Radovljica

Rok: Rok za oddajo vlog je 6. 7. 2015. Upoštevale se bodo le vloge, ki jih bodo prejeli do 6. 7. 2015. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto, če pa je vloga poslana z navadno pošto ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Radovljica, mora prispeti najpozneje do 6. 7. 2015.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani dobijo na Občini Radovljica, Kontaktna oseba: Alenka Langus, Tel: (04) 537-23-30, e-naslov: alenka.langus@radovljica.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v sprejemni pisarni Občine Radovljica ter na spletni strani Občine Radovljica http://www.radovljica.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj