Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Center starejših Zimzelen, Topolšica 78a, Topolšica

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Center starejših Zimzelen, Topolšica 78a, Topolšica

16. 06. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 41, Datum: 12. 6. 2015, Stran: 1159

Predmet razpisa: Opis predmeta prodaje (v nadaljevanju »Zimzelen«):

Zimzelen se nahaja v neposredni bližini term Topolšica, kjer so že okoli leta 1600 pričeli z zdraviliško dejavnostjo. Dejavnost centra je institucionalno varstvo starejših oseb in mlajših invalidnih oseb, ki zaradi zdravstvenih in socialnih razlogov ne zmorejo več živeti doma. Odprt je bil oktobra 2009, v njem pa lahko biva 157 stanovalcev v skupno 107 sobah, od katerih je 57 sob enoposteljnih in 50 dvoposteljnih. Zmogljivosti so razdeljene v 5 vitalnih enot, 2 negovalni enoti ter 2 varovani enoti za bivanje oseb z demenco. Kompleks (nepremičnine in oprema - številka stavbe 1061) in zemljišče ležita na ID Topolšica: 948-1294/2-0, v izmeri 596 m2, 948-1294/4-0, v izmeri 3424 m2, 948-1294/7, v izmeri 555 m2 ter 948/1295/6-0, v izmeri 1286 m2, vse k.o. Topolšica, ki v naravi predstavljajo poslovno stavbo Center starejših Zimzelen v Topolšici neto tlorisna površina 7905,3 m2; Izhodiščna cena (orientacijska vrednost) znaša 9.200.000,00 EUR. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca.

Zimzelen se prodaja brez bremen (t.j. brez hipotek). Skupaj s prevzemom lastništva Zimzelena kupec prevzema tudi vseh 79 zaposlenih v Zimzelenu (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest), ki so vključeni v izvajanje socialne in medicinske podpore v Zimzelenu skladno s kadrovskimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13), ter odkup zalog blaga, namenjene izvajanju zdravstvene in osnovne oskrbe v Zimzelenu (po stanju na dan pridobitve ponudnikovega lastništva na Zimzelenu – overjena pogodba za nepremičnino, ki je predmet prodaje).

Predmet prodaje Zimzelen je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za celoten kompleks. Kupec se obveže, da bo ob nakupu nepremičnine prevzel tudi vseh 79 zaposlenih (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest) in jim zagotavljal enake pravice iz pogodbe o zaposlitvi vsaj eno leto od podpisa pogodbe.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne osebe, ki morajo izkazati sposobnost nadaljevanja izvajanje socialne in medicinske podpore v Zimzelenu, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše za čas trajanja koncesije, in skrbeti za razvoj in dvig kakovosti storitve, ki omogoča razvoj kompleksa, ter prevzem 79 delavcev zaposlenih v Zimzelenu (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest) - (priloga v razpisni dokumentaciji).

Razpisnik: Premogovnik Velenje d.d.

Rok: Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 12. 8. 2015, do 12. ure oziroma z možnostjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kupcev.

Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 100.000,00 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče Ponudbe.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po telefonu: (03) 899-61-66.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d.: www.rlv.si/si/1388.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj