Javni razpis za prodajo poslovalnic z javnim zbiranjem ponudb - Pobegi in Ankaran

Javni razpis za prodajo poslovalnic z javnim zbiranjem ponudb - Pobegi in Ankaran

16. 06. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 41, Datum: 12. 6. 2015, Stran: 1131

Predmet razpisa: Predmet prodaje so poslovalnice z osnovnimi sredstvi in zalogami.

Podatki o poslovalnicah:

Št.

Naziv poslovne enote

Naslov

Velikost poslovnega prostora

Število zaposlenih

delavcev/k

1.

Semenarna in cvetličarna Marjetka

Sv. Anton, Ravne 1/a, Pobegi

98,10 m2 z dvoriščem (in parkiriščem) površine 560 m2

2

2.

Semenarna in cvetličarna Marjetka 2

Kolomban 34, Ankaran

141 m2 z zunanjim delom in parkiriščem površine 662 m2

2

Vse navedene poslovne enote so vpisane v register distributerjev za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi na drobno.

Vsi poslovni prostori so v najemu. Podatke o veljavnosti najemnih pogodb in višini najemnin lahko zainteresirani pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca.

Vsaka od poslovalnic je samostojen predmet prodaje za katerega se odda ponudba. Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo za eno ali obe poslovalnice, ki so predmet tega zbiranja ponudb.

Kupec bo prevzel zaloge in osnovna sredstva, ki se nahajajo v posamezni poslovalnici. Pravice in obveznosti iz najemnih pogodb se bodo v dogovoru z najemodajalci prenesle na kupca poslovalnic kot novega najemnika.

Kupec je skladno z določilom prvega odstavka 92. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) zavezan prevzeti vse delavce/ke, ki so zaposleni pri prodajalcu in delajo v poslovalnici, ki jo bo kupec prevzel na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, tako, da vsem tem delavcem/kam najkasneje v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe, ponudi sklenitev ustrezne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Število zaposlenih delavcev oziroma delavk posamezne poslovalnice je naveden v zgornji tabeli v stolpcu »Število zaposlenih delavcev/k«.

Kupec mora v prevzetih poslovalnicah nadaljevati z dejavnostjo trgovine na drobno.

Kupec prevzame predmete prodaje po načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne jamči za točnost in pravilnost navedenih površin.

Izhodiščna prodajna cena:

  1. Semenarna in cvetličarna Marjetka, Sv. Anton, Ravne 1/a, Pobegi znaša 59.444,00 EUR (od tega zaloge v višini 44.178,72 EUR)
  2. Semenarna in cvetličarna Marjetka 2, Kolomban 34, Ankaran znaša 57.728,00 EUR (od tega zaloge v višini 44.760,82 EUR)

Več

Razpisnik: Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 3. 7. 2015 do 15. ure.

Ponudniki morajo do roka za oddajo ponudbe vplačati znesek varščine v višini 5 % izhodiščne cene (varščina za semenarno in cvetličarno Marjetka znaša 2.972,00 EUR ter varščina za semenarno in cvetličarno Marjetka 2 znaša 2.886,00 EUR).

Dodatne informacije: Kontaktne osebe:

Zainteresiranim bo omogočen ogled poslovalnic, ki so predmet tega razpisa in sicer v obdobju od objave tega razpisa do roka za oddajo ponudb, vsak delovni dan po predhodni najavi.

Vsak interesent mora o nameravanem ogledu predhodno obvestiti kontaktno osebo, ki bo organizirala ogled v najkrajšem možnem času.

Razpisna dokumentacija: Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Komunale Koper, d.o.o. - s.r.l.: www.komunalakoper.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj