Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

06. 07. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št: 53, Datum: 2.7.2010, Stran: 1741

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P01, v izmeri 85,84 m2, ki se nahaja v pritličju objekta, na naslovu Tbilisijska ulica 85, 1000 Ljubljana, in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 5.E, pri podvložku št. 5264/5, k.o. Trnovsko predmestje, kar v naravi predstavlja vetrolov, dva servisna prostora, tri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja, leži na parc. št. 500/41, k.o. Trnovsko predmestje, z ID stavbe 1248. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 5.E.

Poslovni prostor je trenutno zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.

Izhodiščna cena je 86.000 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 8 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Tel: (01) 306-10-24, Kontaktna oseba: Anja Klavs Opsenica. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010053.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj