Javni razpis za prodajo poslovalnic z javnim zbiranjem ponudb - Pobegi, Ankaran in Koper

Javni razpis za prodajo poslovalnic z javnim zbiranjem ponudb - Pobegi, Ankaran in Koper

24. 04. 2015

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 24. 4. 2015, Stran: 753

Predmet razpisa: Predmet prodaje so poslovalnice z osnovnimi sredstvi in zalogami:

Št.

Naziv poslovne enote

Naslov

Velikost poslovnega prostora

Število zaposlenih delavcev/k

1.

Semenarna in cvetličarna Marjetka

Sv. Anton, Ravne 1/a, Pobegi

98,10 m2 z dvoriščem (in parkiriščem) površine 560 m2

2

2.

Semenarna in cvetličarna Marjetka - 2

Kolomban 34, Ankaran

141 m2 z zunanjim delom in parkiriščem površine 662 m2

2

3.

Semenarna in cvetličarna Marjetka - 3

Pristaniška ulica 2, Koper (v objektu koprske tržnice)

59,50 m2

2

Vse navedene poslovne enote so vpisane v register distributerjev za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi na drobno.

Vsi poslovni prostori so v najemu. Podatke o veljavnosti najemnih pogodb in višini najemnin lahko zainteresirani pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca.

Vsaka od poslovalnic je samostojen predmet prodaje za katerega se odda ponudba. Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo za eno, dve ali vse tri poslovalnice, ki so predmet tega zbiranja ponudb.

Kupec bo prevzel zaloge in osnovna sredstva, ki se nahajajo v posamezni poslovalnici. Pravice in obveznosti iz najemnih pogodb se bodo v dogovoru z najemodajalci prenesle na kupca poslovalnic kot novega najemnika.

Kupec je skladno z določilom prvega odstavka 92. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) zavezan prevzeti vse delavce/ke, ki so zaposleni pri prodajalcu in delajo v poslovalnici, ki jo bo kupec prevzel na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, tako, da vsem tem delavcem/kam najkasneje v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe, ponudi sklenitev ustrezne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Število zaposlenih delavcev oziroma delavk posamezne poslovalnice je naveden v zgornji tabeli v stolpcu »Število zaposlenih delavcev/k«.

Kupec mora v prevzetih poslovalnicah nadaljevati z dejavnostjo trgovine na drobno.

Kupec prevzame predmete prodaje po načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne jamči za točnost in pravilnost navedenih površin.

Izhodiščna cena:

  • Izhodiščna cena za Semenarno in cvetličarno Marjetka, Sv. Anton, Ravne 1/a, Pobegi znaša 90.000,00 (višina zahtevane varščine 4.500,00),
  • Izhodiščna cena za Semenarno in cvetličarno Marjetka - 2, Kolomban 34, Ankaran znaša 85.000,00 (višina zahtevane varščine 4.250,00),
  • Izhodiščna cena za Semenarno in cvetličarno Marjetka – 3, Pristaniška ulica 2, Koper znaša 45.000,00 (višina zahtevane varščine 2.250,00).

Ob prodaji se bo za vsako poslovalnico, ki bo predmet prodajne pogodbe ovrednotilo stanje zalog po opravljeni inventuri in temu prilagodila cena prevzema za to poslovalnico. To pomeni, da se bo v primeru zmanjšanja ali povečanja vrednosti zalog ob prevzemu, za nominalno enak znesek zmanjšala ali zvišala tudi prodajna cena izbranega ponudnika, v višini razlike med ocenjenimi zalogami za potrebe tega razpisa ter ugotovljeno novo vrednostjo zalog ob prevzemu.

Vse davščine in druge morebitne dajatve ter stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe in prevzemom poslovalnic in delavcev, nosi kupec.

Razpisnik: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 19. 5. 2015 do 15. ure.

Ponudniki morajo do roka za oddajo ponudbe vplačati znesek varščine v višini 5 % izhodiščne cene.

Dodatne informacije: Podatki o kontaktnih osebah, ki bodo pooblaščene za dajanje podrobnejših informacij:

Podatke o stanju zalog in o poslovanju lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi prodajalca ob podpisu izjave o varovanju zaupnosti podatkov.

Zainteresiranim bo omogočen ogled poslovalnic, ki so predmet tega razpisa in sicer v obdobju od objave tega razpisa do roka za oddajo ponudb, vsak delovni dan po predhodni najavi.

Vsak interesent mora o nameravanem ogledu predhodno obvestiti kontaktno osebo, ki bo organizirala ogled v najkrajšem možnem času.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Komunale Koper, d.o.o.-s.r.l.: http://www.komunalakoper.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj