Javni razpis za prodajo nepremičnin in premične stvari - Mestna občina Kranj

Javni razpis za prodajo nepremičnin in premične stvari - Mestna občina Kranj

29. 06. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 24.6.2010, Stran: 1658

Predmet razpisa: Predmet prodaje so:

1. Nepremičnina – poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta Žagarja 19, Kranj.

2. Nepremičnina – poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta Žagarja 6, Kranj.

3. Nepremičnina – poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj.

4. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka parc. št. 55/3, travnik, v izmeri 271 m2, vpisano v vl. št. 340, k.o. Drulovka.

Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe.

Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Razpisnik: Mestna občina Kranj

Rok: Javna dražba bo v torek, dne 13.7.2010, ob 8. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Ustrezna dokazila je potrebno dostaviti do ponedeljka, dne 12.7.2010, do 12. ure.

Dodatne informacije: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, Spletna stran: www.kranj.si. Ogled nepremičnin in premičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 7. 7. 2010, do 12. ure, na telefonsko številko: 23-73-121.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane osebe dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času uradnih ur.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010050.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj