Javni razpis za dodelitev posojil in subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

Javni razpis za dodelitev posojil in subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

29. 06. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 24.6.2010, Stran: 1659

Predmet razpisa: Posojilo in sofinanciranje obresti se odobravajo za naslednje namene:

– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,

– nakup nove ali generalno obnovljene opreme,

– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja),

– za financiranje obratnega kapitala z namenom podpore pripravi oziroma izvajanju gospodarskih poslov.

Pogoji za sodelovanje: Zahtevek za dodelitev posojila lahko vložijo:

– majhna podjetja in samostojni podjetniki,

– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,

– majhna podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.

Sedež podjetja in kraj investicije morata biti na območju Občine Divača. V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača in investirajo na območju Občine Divača.

Subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo »de minimis« prejemati pomoči po drugih predpisih, če bi bile lahko s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti pomoči v višini 200.000,00 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju pa v višini 100.000,00 EUR).

Do subvencij po tem razpisu niso upravičena podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah. Subvencije po tem razpisu ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.

Pomoči, po tem razpisu, se ne sme dodeliti podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

Vrednost razpisa: Skupni znesek razpisanega posojila znaša:

– pri Banki Koper d.d. – 563.000,00 EUR,

– pri A-banki Vipa d.d. – 400.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Divača

Rok: Izpolnjene vloge s potrebno dokumentacijo za prvo obravnavo je potrebno oddati v roku 15 dni od objave tega razpisa.

Komisija bo vloge obravnavala mesečno do porabe sredstev. Zadnji rok za oddajo vlog je 30.11.2010.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije dobite na sedežu:

– Banke Koper d.d. PE Sežana, Partizanska 50, Sežana,

– A-banki VIPA d.d. – Ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana in

– na Občini Divača, Kolodvorska 3a, Divača.

Razpisna dokumentacija: Vloge lahko prosilci dvignejo:

– v enoti Banke Koper PE Sežana, Partizanska 50, Sežana in v enoti banke Koper agencija Divača, Ul. Albina Dujca 2, Divača, ali

– v enoti A-banka VIPA d.d. – ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010050.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj