Pregled davčnih olajšav za leto 2014, povezanih z zaposlovanjem

Pregled davčnih olajšav za leto 2014, povezanih z zaposlovanjem

17. 03. 2015

Objavljeno: Zavod mladi podjetnik, 9. 3. 2015, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Kaja Ložar

Poleg davčnih olajšav za donacije in investicije zakon omogoča tudi koriščenje olajšav za zaposlovanje, zaposlovanje invalidov, izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Več o tem si lahko preberete v nadaljevanju.

Olajšava za zaposlovanje

Poleg olajšav za investiranje v opremo in razvoj, lahko podjetja uveljavljajo tudi olajšavo za zaposlovanje. Namreč, zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45% plače (bruto plača) te osebe, vendar največ v višini davčne osnove.

Olajšavo se lahko uveljavlja v primeru zaposlitve zgoraj navedenih oseb za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Olajšava se lahko uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev. S tem, da se mora z zaposlitvijo nove osebe povečati skupno število zaposlenih delavcev v podjetju.

Olajšava se izključuje z olajšavo za invalide in z olajšavami za novozaposlene v posameznih regijah z visoko brezposelnostjo in v ekonomskih conah. Neizkoriščenega dela olajšave ne moremo prenesti v naslednje obdobje.

Olajšava za zaposlovanje invalidov

V primeru zaposlitve invalida, zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50% plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove, zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo s 100% telesno okvaro in gluho osebo, pa v višini 70% plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove. Neizkoriščenega dela olajšave ni mogoče prenesti v naslednje obdobje.

Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju. Neizkoriščenega dela olajšave ni mogoče prenesti v naslednje obdobje.

Pregled davčnih olajšav za donacije in investiranje, ki se nanašajo na leto 2014

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Olajšavo lahko koristi delodajalec, ki financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje določene pogoje, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih delno ali v celoti plača v korist delojemalcev – zavarovancev, izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu z določenimi predpisi, za leto, v katerem so bile premije plačane, vendar največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca – zavarovanca in ne več kot 2.390 eurov letno, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Če plačujeta premijo oba, delodajalec in zaposleni, ima pravico do uveljavljanja davčne olajšave najprej delodajalec, zaposleni (pri odmeri dohodnine) pa za razliko med največjim dovoljenim zneskom olajšave in zneskom, ki ga plačuje delodajalec. Neizkoriščenega dela olajšave ni mogoče prenesti v naslednje obdobje.

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje ali sodne prakse avtor ne odgovarja za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj