Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

22. 06. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 18.6.2010, Stran: 1611

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe je nepremičnina – poslovni prostor št. P02, v izmeri 62,74 m2, ki se nahaja v pritličju objekta, na naslovu Gornji trg 7, Ljubljana, in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan pri podvložku št. 98/10, k.o. Ljubljana mesto, kar v naravi predstavlja poslovni prostor, v katerem so en večji prostor, en manjši prostor in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja, leži na parc. št. 38/2, k.o. Ljubljana mesto, z ID številko 223. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 10.E in mu pripada solastniški delež na skupnih delih, prostorih ter funkcionalnem zemljišču.

Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Izklicna cena: 125.000 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba.

Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 20. 7. 2010, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 12.45.

Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Damjana Popović Ljubi, Tel: (01) 306-10-85. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010049.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj