Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnin - Mestna občina Maribor

Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnin - Mestna občina Maribor

22. 06. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 18.6.2010, Stran: 1606

Predmet razpisa: Predmet prodaje in izklicna cena:

1. stavbe z dvorišči na Vojašniškem trgu 1, 2b in 2c ter Vojašniški ulici 27 (kulturni spomenik Žički dvorec):

– stavba in dvorišče (stavbišče pod stavbo, v izmeri 782,00 m² in dvorišče, v izmeri 130,00 m²), parcelna št.: 1998, št. ZK vložka 775, k.o. Maribor - Grad, št. Stavbe 2279,

– pozidano zemljišče (stavbišče, v izmeri 208,00 m²), parcelna št.: 1996/2, št. ZK vložka 775, k.o. Maribor - Grad,

– pozidano zemljišče (stavbišče, v izmeri 250,00 m²), parcelna št.: 1995, št. ZK vložka 775, k.o. Maribor - Grad,

– dvorišče, v izmeri 697,00 m², parcelna št.: 1997/2, št. ZK vložka 775, k.o. Maribor - Grad,

– stavba (stavbišče, v izmeri 61,00 m²), parcelna št.: 1999/2, št. ZK vložka 775, k.o. Maribor - Grad, št. stavbe 2280.

Izklicna vrednost: 280.500,00 €.

Stavbe niso zasedene. Kompleks predstavlja nepremično kulturno dediščino, identifikacijska enota dediščine (EŠD): 6243, ime enote: Žički dvorec. (Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92-80 z veljavnostjo razglasitve od 8. 4. 1992 dalje).

2. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7, prostori v skupni izmeri 78,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.

Izklicna vrednost: 30.855,00 €.

3. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7a, prostori v skupni izmeri 64,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.

Izklicna vrednost: 25.415,00 €.

4. poslovni prostor v pritličju in kleti objekta Ulica Staneta Severja 9a, prostori v skupni izmeri 136,40 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.

Izklicna vrednost: 52.105,00 €.

5. poslovni prostor v pritličju in kleti objekta Ulica Staneta Severja 9b, prostori v skupni izmeri 155,20 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden z najemnikom.

Izklicna vrednost: 53.465,00 €.

6. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 9b, prostori v skupni izmeri 63,70 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.

Izklicna vrednost: 25.245,00 €.

7. poslovni prostor v pritličju in kleti objekta Ulica Staneta Severja 9b, prostori v skupni izmeri 102,27 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.

Izklicna vrednost: 35.360,00 €.

8. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 9b, prostori v skupni izmeri 46,70 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.

Izklicna vrednost: 21.080,00 €.

9. poslovna stavba z dvoriščem na naslovu Ob gozdu 1, in sicer:

– prostori v skupni izmeri 571,20 m², stoječa na dveh parcelah (1748/3, ZK vložek 1920 in 1748/4, ZK vložek 2070, obe k.o. Pobrežje), številka stavbe 4000, in sicer:

– parcela 1748/3: stavbišče, v izmeri 326,00 m², in dvorišče, v izmeri 534,00 m² ter

– parcela 1748/4, stavbišče, v izmeri 10,00 m², in dvorišče, v izmeri 120,00 m²,

Stavba ni zasedena.

Izklicna vrednost: 237.150,00 €.

Pri nepremičninah pod zaporedno št. 2., 3., 4., 6., 7., 8 in 9. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika.

Dodatno pri nepremičnini pod zaporedno št. 6. v izklicni ceni ni zajeta vgrajena oprema: stropna obloga, obdelava notranjih sten (finalna obdelava), svetila, sanitarna oprema in števci, ki je last najemnika.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.

Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec.

Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Ponovna javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba – soba generala Rudolfa Maistra 215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 13. 7. 2010, ob 10. uri.

Dodatne informacije: Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefonski številki: (02) 22-01-411.

Ogled nepremičnin bo mogoč na naslednji način:

Datum

Lokacija

Ura

1. 7. 2010

Ulica Staneta Severja 7

9.00 – 10.00

Ulica Staneta Severja 7a

Ulica Staneta Severja 9a

Ulica Staneta Severja 9b

Ulica Staneta Severja 9b

Ulica Staneta Severja 9b

Ulica Staneta Severja 9b

Ob gozdu 1

10.30. – 11.00

2. 7. 2010

Vojašniški trg 1, 2b in 2c ter Vojašniška ulica 27

8.30 – 9.00

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: www.maribor.si (rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi).

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010049.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj