Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine - Lesce

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine - Lesce

27. 01. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 5, Datum: 23. 1. 2015, Stran: 87

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem je neopremljen poslovni prostor, Restavracija Letališče Lesce, Begunjska cesta 10, 4248 Lesce, v skupni izmeri 416,30 m2, od tega 286,30 m2 obsega restavracija, kuhinja, sanitarije, pisarna, klet in pomožni prostori, ter 130,00 m2 terasa.

Poslovni prostor se oddaja v najem izključno za opravljanje registrirane dejavnosti - Restavracije in gostilne, za določen čas 20 let, z možnostjo podaljšanja.

Izklicna cena mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov znaša 1.400,00 € brez DDV.

Pogoji za sodelovanje: V tem postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo od leta 2009 dalje vsaj 5 let registrirano dejavnost - restavracije in gostilne in to dejavnost v istem obdobju vsaj 5 let tudi neprekinjeno izvajajo, kar morajo izkazati z ustreznimi dokazili v svoji prijavi, sicer bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik mora pripraviti in predložiti idejni načrt opreme restavracije s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica in do zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.

Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.

Razpisnik: Občina Radovljica

Rok: Rok za oddajo ponudb je 9. 2. 2015, do 9. ure.

Ponudnik mora najkasneje do petka, 6. 2. 2015, plačati varščino v višini 10 % izhodiščne letne najemnine, v višini 1.680,00 €.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila o pogojih javnega zbiranja ponudb in o nepremičnini interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba direktor občinske uprave Matjaž Erjavec, Tel: (04) 537-23-00 oziroma po elektronski pošti na naslovu: kabinet.zupana@radovljica.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj