2. javni razpis za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ukrep 121 za leto 2010, za naložbe na področju novih izzivov

2. javni razpis za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ukrep 121 za leto 2010, za naložbe na področju novih izzivov

22. 06. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 18.6.2010, Stran: 1556

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu.

Podpora se dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

- enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 eurov brez DDV (Namen A),

- zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 eurov brez DDV (Namen B).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali:

a) od datuma zaprtja javnega razpisa do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6. 2015. To velja za naložbe v novogradnjo zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov in nakupa opreme v teh objektih, po predpisih o graditvi objektov,

b) od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6. 2015. To velja za vse ostale vrste naložb, tudi v primeru naložb v nakup opreme v objektih, kadar je nakup opreme v objektih samostojna naložba.

Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji:

Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Več o pogojih za sodelovanje najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.537.778 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog je od 19. 6. 2010 pa do vključno 31. 8. 2010, do 24. ure.

Dodatne informacije: INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si. INFO točke KGZS ali Zavoda za gozdove Slovenije so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010049.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj