Davčni obračun za leto 2014: ne pozabite na olajšave

Davčni obračun za leto 2014: ne pozabite na olajšave

09. 12. 2014

Objavljeno: Finance, 2. 12. 2014, http://www.finance.si/, Avtor: Stane Petavs

Na kaj je treba letos še posebej paziti, kaj je novega in kaj je še mogoče storiti do konca leta

Večini davčnih zavezancev se konec leta konča tudi davčno leto, zato je zdaj pravi čas za razmislek o smiselnih aktivnostih za optimiziranje davčne osnove.

Do konca leta je še dovolj časa za pregled oziroma določeno optimiziranje dokončanja odprtih projektov. Predvsem kaže razmisliti, ali je mogoče katerega od odprtih investicijskih ali raziskovalno-razvojnih projektov končati še letos. V tem primeru je možnost uveljavitve davčne olajšave zaradi vlaganja v določeno opremo in neopredmetena sredstva, in sicer v višini 40 odstotkov vloženega zneska.

Stoodstotna olajšava

Pri izvajanju raziskovalnorazvojnih projektov je na voljo davčna olajšava zaradi notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti ali nakupa raziskovalno-razvojnih storitev. Olajšava je privlačna, saj omogoča znižanje davčne osnove v vrednosti celotnega zneska vlaganj v raziskave in razvoj.

Prenesene davčne izgube

Pri olajšavah je pomembna tudi uporaba davčnih olajšav, prenesenih iz prejšnjih davčnih obdobij, saj se za določene olajšave dopušča prenos v naslednja davčna obdobja. Če ima zavezanec preneseno davčno izgubo, katere uporaba je od prejšnjega davčnega obdobja omejena na 50 odstotkov davčne osnove davčnega obdobja, je upravičen razmislek o vrstnem redu uporabe olajšav in prenesene davčne izgube. Pri tej je zaradi omejitve uporabe smiselno izkoriščanje po uveljavljanju olajšav.

Uradni listi ob koncu decembra

Možno je, da se zakonodaja glede olajšav za leto 2014 še dopolni s kakšnim uradnim listom ob koncu decembra, kajti takšna je praksa zadnjih let. Tako samostojni podjetniki kot gospodarske družbe lahko za leto 2014 uveljavljajo olajšavo le še za vozila z emisijskimi zahtevami Euro VI, in ne več Euro V, kar je sicer veljalo še za leto 2013.

Poleg že znanih olajšav so tu še možni popravki terjatev in slabitve: denimo naložbene nepremičnine (te, ki se dajejo v najem), njihova slabitev je po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (DDPO) priznana kot odhodek, morda tudi kakšne razmejitve prihodkov, ki se vežejo na daljše obdobje, če imamo še preteklo davčno izgubo, se to lahko uporabi za pokrivanje, a le do polovice davčne osnove ...

Primerljive transferne cene

Davčni zavezanci, ki poslujejo s povezanimi osebami, morajo paziti na ustreznost uporabljenih transfernih cen, te morajo ustrezati primerljivim tržnim cenam. Ob koncu leta je tako čas za morebitne prilagoditve, ki izhajajo iz ustreznosti transfernih cen. Poslovanje v tujini pa ponuja še možnost izkoriščanja davka od dohodkov, ki imajo vir zunaj Slovenije in katerih dohodek je vključen v davčno osnovo. Če je bil dohodek obdavčen v tujini, Slovenija priznava odbitek plačanega tujega davka največ v višini, ki bi bil od omenjenega dohodka obračunan doma.

Učinki prevrednotenja

Pravilno evidentiranje oziroma ustrezno razmejevanje stroškov je sicer ena izmed prvih stvari na seznamu optimiziranja davčne osnove. K temu sodi tudi ustreznost vrednotenja opredmetenih in neopredmetenih sredstev, finančnih naložb, zalog in terjatev iz poslovanja. Učinki iz prevrednotenja imajo različno davčno obravnavo, tako je za določene postavke možno takojšnje davčno pripoznavanje, na primer iz zalog in osnovnih sredstev.

Za druge, na primer iz določenih finančnih naložb in poslovnih terjatev, pa velja časovni odlog, kar pomeni, da se davčno pripoznavanje pogojuje z izpolnjevanjem določenih pogojev.

Po dolgem času ista stopnja

Letos po dolgem času ni pomembnejših sprememb pri DDPO, zato se lahko davčni zavezanci osredotočijo na že znano davčno obravnavo, kar gotovo pripomore k bolj stabilnemu davčnemu okolju. Davčna stopnja namreč ostaja 17-odstotna.

Novosti s 1. januarjem

Na Finančni upravi RS napovedujejo, da bo kmalu v Uradnem listu RS objavljen pravilnik o spremembah pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Razlog za spremembo veljavnega pravilnika iz Uradnega lista (št. 109/13), ki se je uporabljal že za leto 2013, so spremembe na podlagi novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K). Ta določa spremenjeno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Navedene spremembe se začnejo uporabljati 1. januarja in so:

  • Zvišan je prihodkovni limit, ki je določen kot pogoj za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Tako se za ta sistem lahko priglasi zavezanec, če v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, njegovi prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 50 tisoč evrov, in (po spremenjeni določbi) tudi zavezanci, ki ne presegajo sto tisoč evrov in je bila pri njih obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas nepretrgoma najmanj pet mesecev.
  • Višina normiranih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove se povečuje s 70 na 80 odstotkov davčno priznanih prihodkov.

Davčne olajšave za leto 2014

Zakon omogoča uveljavljanje davčnih olajšav, vendar največ v višini davčne osnove, za te namene:

1. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Zavezanec lahko v celoti uveljavlja olajšavo za vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti in za nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Za neizkoriščeni del olajšave zaradi prenizke davčne osnove lahko zavezanec znižuje osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih. Če so vlaganja nepovratno financirana iz proračunov RS ali EU, to ni možno.

2. Olajšava za vlaganje v opremo in neopredmetena sredstva

Olajšava za vlaganje je v višini 40 odstotkov vloženega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva. Za opremo se ne štejejo pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam Euro VI. Ne glede na to zahtevo pa za leta 2011, 2012 in 2013 lahko zavezanec uveljavlja olajšavo za vlaganja v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam Euro V, in v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam Euro IV.

Za neopredmetena sredstva se ne štejejo dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice. Za neizkoriščeni del investicijske olajšave zaradi prenizke davčne osnove lahko zavezanec znižuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja, vendar vsakokrat največ v višini davčne osnove.

Olajšave ni možno uveljavljati za naložbo v delu, ki ima nepovratna sredstva iz proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna RS ali EU.

3. Olajšava za zaposlovanje

Pri zaposlovanju lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove, če:

  • zaposluje invalida po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
  • sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plač tej osebi, vendar največ v višini 20 odstotkov povprečne mesečne plače v RS;
  • na novo zaposli osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj šest mesecev prijavljena na zavodu za zaposlovanje in v zadnjih 24 mesecih ni bila zaposlena pri njem.

4. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

To olajšavo lahko uveljavlja zavezanec delodajalec, ki po pogojih iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju delno ali v celoti plačuje premije po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja izvajalcu pokojninskega načrta.

5. Olajšava za donacije

6. Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje

V poštev pridejo zavezanci iz pomurske regije, ki izpolnjujejo pogoje iz zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-1015.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj