Javni natečaj za delovno mesto direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

Javni natečaj za delovno mesto direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

14. 10. 2014

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 10. 10. 2014, http://www.spiritslovenia.si/

Na javni natečaj se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
 • ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev,
 • je strokovnjak na področju dela agencije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • višja raven znanja angleškega jezika in osnovna raven znanja drugega tujega jezika (francoski, nemški, italijanski ali španski jezik),
 • je državljan Republike Slovenije.

Okvirna vsebina dela:

 • zastopa in predstavlja agencijo,
 • organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
 • izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in tem sklepom,
 • predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
 • opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
 • pripravlja predloge večletnih in letnih programov ter finančnih načrtov agencije,
 • pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta agencije, ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,
 • podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
 • imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
 • pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter
 • opravlja druge naloge v skladu s predpisi in sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma.

Več

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.

Dodatne informacije: Kadrovska služba SPIRIT Slovenija, Tel: (01) 58 98 550, vsak dan od 10. do 12. ure.

Več: Več o javnem natečaju najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj