Kako uspešno do evropskega denarja

Kako uspešno do evropskega denarja

09. 09. 2014

Vir in informacije: http://www.izvozniki.si/, 1. 9. 2014, Avtor: Manja Pušnik, Sabina Dizdarević

Projekt je treba opisati čim bolj preprosto in jasno opredeliti cilje, sicer nepovratnih sredstev ne bo; nujno je ločeno knjigovodstvo; kazni za neupravičeno porabo denarja so visoke.

Zelo pomembno je, da iz razpisa razberemo cilje, saj tako ugotovimo, ali jim naš projekt sploh sledi. Zmotno je mnenje, da se projekt zastavi na podlagi predvidenih razpisov, saj se razpisno prilagojeni projekti navadno ne skladajo z vizijo podjetja, prav tako je vprašljiv dolgoročen razvoj projekta.

Tuji trgi - prihodnost Slovenije

Po oddaji projekta in njegovi odobritvi se obveznosti podjetja ne končajo. Podjetje se s podpisom pogodbe o sofinanciranju zaveže za poročanje o projektu in doseganju rezultatov, predstavljenih v vlogi ter določenih v pogodbi o sofinanciranju. Prav tako je treba projekt ločeno knjigovodsko voditi, saj ima revizija možnost vpogleda v projekt tudi, ko se ta konča, in sicer pet do deset let po izvedbi naložbe.

Prvi trije koraki

Pri pripravi predloga je zelo pomembno, da prijavitelj navaja učinke projekta na evropske politike in direktive, saj mora prispevati k uresničevanju ciljev EU. Najprej je torej treba:

  • preveriti usklajenost projekta z razpisom;
  • izbrati obetavno partnerstvo, da bi ustvarili čim bolj učinkovit konzorcij;
  • uskladiti in potrditi koncept projekta in glavne cilje skupaj s partnerji. Skupni cilji morajo biti SMART - specifični (specific), merljivi (measurable), dosegljivi (achievable), pomembni (relevant) in časovno opredeljeni (time-bound).

Kratki in jasni stavki

Projektno prijavo podjetje navadno piše za ustanovo, ki projekt financira, in za skupino ljudi, ki odločajo o podpori projektu. To pomeni, da mora biti projektna prijava prepričljiva, tehnično ustrezna in natančna. Pri pisanju prijave uporabljajte kratke stavke, pisanje naj bo preprosto in brez uporabe žargona ter jasno tudi za nepoznavalce področja.

Dobro načrtovani stroški

Projektne prijave ne začnite pisati, dokler ne proučite celotnega javnega razpisa in vseh spremljajočih dokumentov. Prijava sofinancerju veliko pove o prijavitelju, zato si nihče ne želi narediti slabega vtisa. Ko podjetje pripravlja projekt, mora razmisliti o lastnih finančnih, kadrovskih in časovnih zmožnostih za izvedbo projekta.

Predvsem je pomembno, da v projekt, ki ga prijavljamo na razpis, vključimo le upravičene stroške, če pa so za izvedbo nujni še dodatni stroški, ki so po razpisu neupravičeni, jih mora podjetje kriti z lastnimi sredstvi.

Strogo upoštevanje časovnega načrta

Posebno pozornost je treba nameniti časovnemu okviru projekta, ki mora biti zastavljen v upravičenem obdobju, pri tem pa je treba biti realen. Če namreč časovnih rokov, navedenih v prijavi, podjetje ne dosega in pravočasno ne sporoči sprememb, lahko izgubi pravico do nepovratnih evropskih sredstev.

Kazni z obrestmi

Ker gre za davkoplačevalski denar, je nadzor uporabe teh sredstev zelo pogost. Pri ugotovitvi velikih napak ter neustrezne porabe denarja je treba vrniti vsa sredstva z obrestmi vred. Manjše napake pri projektu podjetje lahko popravi, vendar EU večkrat zahteva povračilo določenega dela subvencije z obrestmi.

Kazni so zapisane v vsakem razpisu posebej in so enake v vseh državah Evropske unije. Pri nacionalnih razpisih namensko porabo ugotavljajo uslužbenci v Sloveniji, pri centraliziranih razpisih dobijo organizacije nadzor neposredno iz Bruslja.

Koliko sredstev bo na voljo in koristne povezave

Sloveniji je v novi finančni perspektivi 2014-2020 na voljo okoli 3,3 milijarde evrov nepovratnih sredstev, pri čemer se država prvič deli na vzhodni in zahodni del. Zahodni del Slovenije bo prejel okoli 860 milijonov evrov, vzhodni del pa 1,26 milijarde evrov sredstev iz strukturnih skladov. Iz kohezijskega sklada (torej za področje prometa in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije) bo Sloveniji na voljo 950 milijonov evrov. Skupaj bomo razpolagali z 2,9 milijarde evrov kohezijskih sredstev oziroma 3,3 milijarde evrov v tekočih cenah.

Koristni podatki o razpisih:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj