Spremembe in dopolnitve javnega razpisa za kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa za kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala

08. 06. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 45, Datum: 4.6.2010, Stran: 1349

Skladno s spremembami in dopolnitvami Poslovnega načrta programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009 – 2013, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 79. redni seji, dne 29. 4. 2010 s sklepom št. 30200-2/2009/8 Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju: Sklad), objavlja spremembe in dopolnitve javnega razpisa za kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala.

V javnem razpisu za kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/10 z dne 5. 3. 2010 (Ob-1956/10), se:

– točka 2. spremeni tako, da se:

– na koncu šestnajste alineje črta besedilo, ki je v oklepaju in doda besedilo »in Sprememb in dopolnitev Poslovnega načrta programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009 – 2013, ki ga je Vlada RS sprejela na 79. redni seji, dne 29. 4. 2010, sklep št. 30200-2/2009/8 (v nadaljnjem besedilu: Program PIFI)«;

– točka 4.3 spremeni tako, da se:

– v četrti alineji spremeni besedilo zadnjih dveh stavkov tako, da se zadnji stavek črta, predzadnji stavek pa po novem glasi: »Znesek kapitala je možno z naknadnimi vplačili oblikovati postopno do 5. 8. 2015«;

– točka 4.4 spremeni tako, da se:

– v sedmi alineji črta besedilo »do vštetega drugega kolena« ter besedilo »in člani nadzornega sveta«;

– v deseti alineji spremeni besedilo zadnjih dveh stavkov tako, da po novem glasi: »Do zaključka leta 2015 se upravljavska provizija obračunava v višini 2,5% od vsote v DTK vplačanih osnovnih vložkov in skupnega zneska naknadnih vplačil, h katerega vplačilu so se družbeniki DTK pogodbeno zavezali. Po letu 2015 pa se letna provizija obračunava v višini 2,5% od neto vrednosti sredstev DTK, izkazanih v bilanci stanja v zadnjem revidiranem letnem poročilu«;

– točka 4.5 spremeni tako, da se:

– v trinajsti alineji spremeni besedilo tako, da se po novem glasi: »DTK mora zavezana oziroma pridobljena sredstva iz naslova osnovnega kapitala in naknadnih vplačil s strani Republike Slovenije in privatnih družbenikov naložiti v MSP najkasneje do 5. 8. 2015«;

– v šestnajsti alineje spremeni besedilo tako, da se po novem glasi: »da so lahko sredstva od prodaje kapitalskih naložb in mezzanin naložb ponovno investirana samo v nadaljevalne naložbe v MSP, ki jih je DTK že podprla do 5. 8. 2015 v primeru, da se s tem strinjajo vsi investitorji«;

– točka 8. spremeni tako, da se:

– po novem glasi: »DTK bodo lahko kapitalske naložbe Republike Slovenije pridobile na podlagi v roku oddane vloge na javni razpis za kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne DTK, ki bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2011. Pogodbe z DTK morajo biti sklenjene najkasneje do 30. 6. 2012«;

– točka 11. spremeni tako, da se:

– v prvem odstavku dopolni z dvema dodatnima rokoma za predložitev vlog tako, da se za zadnjim rokom za predložitev vlog dodata še dva nova roka, in sicer:

»– 10. 9. 2011 in

– 31. 12. 2011«;

– prvi in drugi stavek drugega odstavka tako, da po novem glasita: »Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2011. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 31. 12. 2011, bo SPS objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Z dnem objave sprememb in dopolnitev javnega razpisa bo na spletnih straneh Sklada objavljana tudi dopolnjena razpisna dokumentacija.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010045.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj