Katere podatke lahko razkrije DURS

Katere podatke lahko razkrije DURS

01. 06. 2010

Vir in informacije: Podjetnik, Maj 2010, www.podjetnik.si, Avtor: Mojca Kunšek

Upravičene osebe odslej lahko preverijo podatke o normirancih in ponudnikih na davčnem uradu.

Z zadnjimi spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se je razširil in poenostavil tudi postopek pridobivanja podatkov upravičenih oseb za potrebe pridobivanja podatkov:

a) o upravičenosti ugotavljanja dohodka z upoštevanjem normiranih odhodkov,

b) o izpolnjevanju davčnih obveznosti ponudnika v postopku javnega naročanja,

c) o izpolnjevanju davčnih obveznosti stranke.

Preverjanje potrdila o upravičenosti ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki

Samostojni podjetnik posameznik, ki je upravičen ugotavljanja dohodka z upoštevanjem normiranih odhodkov, je že doslej moral izplačevalcu dohodka pred izplačilom posredovati potrdilo o tem, da ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. V skladu s Pojasnilom DURS, št. 007-148/2009 (v nadaljevanju Pojasnilo) je namreč izplačevalec dohodka, ob izplačilu dolžan preveriti obstoj potrdila, kar pomeni, da ga odslej preveri tudi pri davčnem organu.

V skladu s spremembami 19. člena ZDavP-2, davčni organ upravičeni osebi, to je izplačevalcu dohodka, razkrije podatek o obstoju potrdila na podlagi njenega obrazloženega pisnega zahtevka, v katerem so navedeni tudi podatki, potrebni za enolično identifikacijo fizične osebe.

V ta namen je DURS v omenjenem Pojasnilu predstavil tri vrste kombinacij podatkov, ki so potrebne za enolično identifikacijo davčnega zavezanca. Vsaka kombinacija se sestoji iz treh podatkov, od katerih sta prva dva podatka ime in priimek ter leto, za katero se preverja obstoj potrdila, tretji podatek, ki mora biti izpolnjen, pa je lahko eden od naslednjih podatkov:

-          EMŠO,

-          davčna številka,

-          stalni naslov v RS ali začasni naslov v RS z ulico in poštno številko.

Treba je namreč opozoriti, da se lahko podatek o obstoju potrdila o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov upravičeni osebi razkrije samo, če so izpolnjeni kumulativno izpolnjeni pogoji. Davčni organ potrdila ne bo izdal, če bo ugotovil, da je v davčnem registru več kot ena fizična oseba z navedenimi podatki. V tem primeru bo moral zavezanec za davek, ki je vložil zahtevo za posredovanje podatkov, davčnemu organu predložiti več podatkov, na podlagi katerih bo lahko to fizično osebo enolično identificiral.

DURS je za lažje pridobivanje podatkov o obstoju potrdila na spletni strani objavil obrazec s celotnim nazivom Vloga za posredovanje podatkov o obstoju potrdila o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Vloga se naslovi v pisni obliki na davčni urad, ki je krajevno pristojen za vložnika vloge.

Preverjanje plačilne sposobnosti ponudnika v javnem naročilu

V skladu s spremembami 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) lahko naročnik javnega naročila določi, da bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil kandidata ali ponudnika, ki ne izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov oziroma prispevkov za socialno varnost, v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik sedež.

Pri tem ponudniku ni treba predložiti nobenega dokazila, temveč le poda izjavo o podatkih, ki jih mora vsebovati ponudba, naročnik pa pridobi podatke iz uradnih evidenc. Prav tako lahko podatke od davčnega organa pridobi ponudnik oziroma kandidat sam.

Naročnik tako od davčnega organa lahko pridobi podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti davčnega zavezanca, ki zajemajo:

-          višino zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;

-          višino davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe ali je le-ta zadržana, oziroma v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

Tako pridobljeni podatki so podlaga za odločitev naročnika o tem, ali drži izjava ponudnika oziroma kandidata o izpolnjevanju obveznosti v zvezi s plačili obveznih dajatev.

V skladu z dokumentom Pojasnilo DURS, št. 007-147/2009, z dne 8. 1. 2010 naročnik zaprosi za te podatke na osnovi pisne vloge s polnim naslovom Vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčne obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja, ki je na voljo na spletni strani DURS.

Preverjanje izpolnjevanja davčnih obveznosti

Davčna uprava lahko razkrije podatke tudi osebi oziroma stranki, ki je z davčnim zavezancem v upravnem ali sodnem postopku. V tem primeru davčni organ lahko razkrije naslednje podatke:

-          znesek neplačanih ali preveč plačanih davkov ter podatke o odloženem in obročnem plačilu davkov,

-          o tem, ali je zavezanec za davek predložil davčno napoved oziroma obračun davka ali ne,

-          o višini zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih obveznostih, v zvezi s katerimi je začetek davčne izvršbe odložen oziroma je davčna izvršba zadržana,

-          o davčnih obveznostih, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

Tudi v tem primeru mora zahtevek vsebovati dovolj podatkov za enolično identifikacijo davčnega zavezanca, ki so kumulativno izpolnjeni in zajemajo eno od navedenih kombinacij:

1. kombinacija: ime in priimek ter EMŠO,

2. kombinacija: ime in priimek, datum rojstva ter stalni naslov ali začasni naslov v RS z ulico, hišno in poštno številko.

Velja omeniti, da so podatki za enolično identifikacijo znaka motornega vozila tudi osnova za razkritje tretji osebi o tem, ali so za to vozilo plačane obvezne dajatve v skladu z zakonom o obdavčenju.

Čeprav davčni organ upravičeni osebi razkrije navedene podatke brez soglasja oziroma brez predhodnega obvestila davčnega zavezanca, sme pooblaščena oseba pridobljene podatke uporabiti samo za namene navedene v obrazložitvi k vlogi za predložitev podatkov. Davčni organ prav tako ne sme razkriti obravnavanih podatkov, če ne gre za razlog v zvezi s predpisom o obdavčenju, pač pa le za poslovni namen, na primer dopolnitev svojih podatkovnih zbirk.

Glede na število oseb, za katere bi radi preverili izpolnjevanje davčnih obveznosti, je DURS pripravil dva obrazca, ki jih najdemo na spletni strani DURS:

-          Vloga za posredovanje podatkov o davčni številki fizične osebe

-          Priloga Vloge za posredovanje podatkov o davčni številki fizične osebe – 31 ali več fizičnih oseb.

Glede na navedeno je tudi odvisno postopanje vložnika vloge za posredovanje podatkov:

-          podatki se zahtevajo za 30 ali manj fizičnih oseb – vloga se naslovi na davčni urad, ki je krajevno pristojen za vložnika vloge za posredovanje podatkov. Seznam fizičnih oseb, za katere se zahtevajo podatki, se vedno priloži v pisni obliki.

-          podatki se zahtevajo za 31 ali več fizičnih oseb – vloga v pisni obliki se posreduje na Generalni davčni urad, Oddelek za davčni register. Vložnik vloge mora seznam oseb, za katere zahteva posredovanje podatkov, priložiti v elektronski obliki in sicer v Excelovi tabeli. Datoteka mora biti shranjena na zapisljivem mediju.

V skladu z navedenim tako davčni uradi posredujejo odgovor vložniku v pisni obliki, Generalni davčni urad pa v elektronski obliki.

Vse listine s podatki, ki jih prejmejo vložniki na podlagi svoje zahteve DURS, morajo biti obravnavane kot poslovna skrivnost in jih morajo hraniti do konca postopka, v zvezi s katerim so te podatke pridobili, ter jih po koncu postopka uničiti.

Javna objava zavezancev, ki niso več zavezanci za DDV

Prav tako velja omeniti še eno novo obveznost DURS, saj mora v skladu z novim 7. odstavkom 19. člena ZDavP-2 na svojih spletnih straneh javno objaviti podatke o zavezancu za davek, ki mu je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV. Ti podatki so: davčna številka, firma, sedež, datum pridobitve identifikacijske številke za DDV, datum prenehanja identifikacije za namene DDV in razlog prenehanja identifikacije za namene DDV.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj