Testni članek

Testni članek

02. 11. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 83, Datum: 23.10.2009, Stran: 2664

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh: www.aktrp.gov.si, http://www.mkgp.gov.si.Razpisna. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrba tržišča s temi proizvodi.

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Predmet podpore so naslednje naložbe v predelava in trženje:

  • naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo;
  • naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo.

Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.

Pogoji za sodelovanje

Vlagatelji: Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave
in trženja rib kot;

  • gospodarska družba,
  • zadruga,
  • samostojni podjetnik posameznik.

Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko le mikro, mala in srednja podjetja ter velika podjetja kot so opredeljena v točki f.3. člena Uredbe 1198/2006/ES:

  • mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od dveh milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh milijonov EUR;
  • malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 10 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 10 milijonov EUR;
  • srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 50 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 43 milijonov EUR.

V primeru, da za podjetje ne velja opredelitev iz 3. člena točke f Uredbe 1198/2006/ES, velja, da mora imeti manj kot 750 zaposlenih ali prihodke, manjše od 200 milijonov EUR.

Vrednost razpisa

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Predelava in trženje znaša 3.500.000 EUR, od tega delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25%.

Od vseh razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa se 50% sredstev nameni mikro in malim podjetjem, preostalih 50% sredstev pa ostalim podjetjem, kot so definirana v tem javnem razpisu.

Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP:
9450 Evropski sklad za ribištvo 07-13 EU, v višini 2.625.000 EUR,
9451 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska udeležba, v višini 875.000 EUR.

Razpisnik

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok

Rok za oddajo vlog je od naslednjega dne po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009083.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj