Javni razpis - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

16. 07. 2019

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 45, Datum: 12. 7. 2019, Stran: 1562

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi. 

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige;
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;
  • spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo;
  • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 5 operacij oziroma podjetij, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 8.369.659,68 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Roki za predložitev vlog so 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

V primeru bistvenih oziroma utemeljenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Sklada.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.podjetniskisklad.si.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog v sklopu zadnjega odpiranja. Razpis se lahko predčasno zapre tudi v primeru, če se ugotovi, da preostanek sredstev ne omogoča realne izvedbe novega odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh ministrstva in Sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj