Samostojni podjetnik (s.p.)

Registracija (samostojnega) podjetnika, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika se lahko izvede:

V obeh primerih postopek steče takoj in je brezplačen.

Odprtje s.p. poteka v 3 korakih:

1. Prijava v poslovni register pri AJPES:

Prijava za vpis, spremembe podatkov in za prenehanje poslovanja podjetnika v register se vloži na obrazcu »Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije« v elektronski ali papirni obliki. Obrazec v elektronski obliki sprejme informacijski sistem VEM, obrazec v papirni obliki pa sprejme točka VEM in ga v elektronski obliki posreduje na AJPES.

Za vpis v poslovni register je potrebno navesti:

 • predlagan datum vpisa, ki je poznejši od dneva vložitve prijave za vpis in ni daljši od treh mesecev od dneva vložitve prijave za vpis;
 • firmo in podatke o sedežu;
 • podatke o skrajšani firmi;
 • podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka;
 • podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka;
 • navedbo dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal;
 • podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije in
 • izjavo podjetnika, da nima neporavnanih dospelih obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj.

2. Prijava na DURS:

Podjetnik mora v 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije, sporočiti davčnemu uradu, naslednje podatke:

 • število in lokacije poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov;
 • poslovne enote doma in v tujini;
 • kapitalske naložbe doma in v tujini;
 • številke računov v tujini;
 • povezane osebe;
 • osebo, ki vodi poslovne knjige.

3. Prijava na Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS):

Na ZZZS se prijavi podatke o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju,  zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja.

Sklep o registraciji boste prejeli po pošti naslednji dan od datuma ustanovitve. Če se vam mudi, ga lahko še isti dan dvignete osebno na krajevno pristojni AJPES. 

Več informacij:

Preberite tudi:

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov