Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Ustanovitev enostavne enoosebne ali večosebne družbe z omejeno odgovornostjo se lahko izvede:

Prijavi mora biti priložen:

  • izvirnik ali overjen prepis pogodbe;
  • seznam družbenikov in navedba vložkov, ki so jih prevzeli;
  • poročilo o stvarnih vložkih;
  • potrdilo banke o depozitu denarnih vložkov z izjavo banke, da lahko družba s sredstvi prosto razpolaga; za resničnost izjave je banka družbi odgovorna;
  • poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vložkov.

V obeh primerih postopek steče takoj in je v primeru enostavnega postopka brezplačen.

Če ustanavlja družbo samo ena oseba, sprejme ta oseba akt o ustanovitvi, za katerega ni potrebno, da je v obliki notarskega zapisa. Akt o ustanovitvi je lahko tudi na posebnem obrazcu v pisni ali elektronski obliki.

Enostavni postopek je tisti, pri katerem družbeniki vplačajo osnovni kapital (ki znaša vsaj 7.500 EUR) v celoti v denarju in hkrati ne želijo vnesti nobenih posebnosti (dodatnih členov) v Akt o ustanovitvi ali v Družbeno pogodbo. Podjetje lahko brezplačno ustanovi fizična oseba, pravna oseba ali tujec / tuje podjetje. Ob ustanovitvi ni pomembno, kolikšno je število ustanoviteljev.

V kolikor se ne odločite za enostavni postopek ustanovitve, boste potrebovali storitve notarja.

Več informacij:

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov