Delniška družba (d.d.)

Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki sprejmejo statut, ki mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa.

Statut mora določati:

 • ime, priimek in prebivališče ali firmo in sedež vsakega ustanovitelja;
 • firmo in sedež družbe;
 • dejavnosti družbe;
 • znesek osnovnega kapitala;
 • če ima družba delnice z nominalnim zneskom: nominalni znesek delnic in število delnic vsakega nominalnega zneska, če je več razredov delnic, tudi razred delnic ter nominalne zneske in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu;
 • če ima družba kosovne delnice: število delnic, če je več razredov delnic, tudi razred delnic in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu;
 • ali se delnice glasijo na prinosnika ali na ime;
 • znesek vplačanega kapitala na dan vpisa družbe v register in vsakokratni vplačani kapital;
 • sistem upravljanja (enotirni ali dvotirni);
 • število članov organov vodenja ali nadzora, ali akt, v katerem se to določi;
 • mandatno dobo članov organov vodenja ali nadzora;
 • obliko in način objav, pomembnih za družbo ali delničarje;
 • čas trajanja družbe, če je ustanovljena za določen čas;- način prenehanja družbe.

Za sestavo in podpis listin, ki jih pripravi notar, je potrebna osebna prisotnost ustanoviteljev (fizične osebe oziroma zakoniti zastopniki pravnih oseb). Posameznega ustanovitelja lahko zastopa pooblaščenec. Pooblastilo za zastopanje pri ustanovitvi družbe s pogodbo v obliki notarskega zapisa mora biti v enaki obliki, torej v obliki notarskega zapisa.

Ker mora biti podpis zastopnika, člana nadzornega sveta ali člana upravnega odbora na izjavi o soglasju za imenovanje in na izjavi, da ni okoliščin, ki bi nasprotovale imenovanju, overjen, je potrebna osebna prisotnost vseh navedenih oseb.

Več informacij na: eVEM - Državni portal za podjetja in podjetnike

Preberite tudi:

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov