Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava za leto 2019

22. 05. 2019

Objavljeno: Občina Vipava, 22. 5. 2019, www.vipava.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Vipava, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava.

Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki oziroma drugi finančni instituciji, s katero Občina Vipava sklene pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kredite, za namen spodbujanja investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava.

Z Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) so za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite zagotovljena sredstva v višini 32.000,00 €. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0%, odplačilna doba kredita je 5 oziroma 10 let odvisno od višine kredita ter namena kredita.

Rok koriščenja najetega kredita je do 29.11.2019. Upravičenci so dolžni v roku 45 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči (kredita s subvencionirano obrestno mero) Občino Vipava pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.

Kreditna sredstva z bonificirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za naslednje namene:

  • za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
  • za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,
  • za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
  • za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Upravičeni stroški investicije so stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih in proizvodnih prostorov, stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme, stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Stroški nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov so upravičeni stroški le, če je naložba vezana na investicijo v razširitev ali posodobitev proizvodne ali storitvene kapacitete.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do kreditnih sredstev so mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo na območju občine Vipava. Pri nakupu premičnin, se za lokacijo šteje sedež podjetja oziroma stalno bivališče samostojnega podjetnika posameznika.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Vipava

Rok: Rok za oddajo vloge je najkasneje do 8. 11. 2019, do 12. ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Vipava, Kontaktna oseba: Jože Papež, Tel: (05) 364 34 14) ali na Območni obrtno – podjetniški zbornici v Ajdovščina, Kontaktna oseba: Marko Rondič, Tel: (05) 364 49 00).

Razpisna dokumentacija: Interesenti oddajo vlogo s zahtevanimi prilogami na posebnem obrazcu - vlogi, ki jo lahko dvignejo na tajništvu Občine Vipava (Glavni trg 15, Vipava), na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina (Vipavska cesta 4, Ajdovščina) ali ga natisnejo iz spletne strani: www.vipava.si.

Več: Večo javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj