Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2019

31. 05. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 31. 5. 2019, Stran: 1185

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so sredstva Abanke d.d., Nove kreditne banke Maribor d.d. in Delavske hranilnice d.d. (v nadaljnjem besedilu: banka) in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2019 subvencionirala obrestno mero (v nadaljevanju: krediti, kreditna sredstva).

Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in za financiranje trajnih obratnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: projekt) na področju malega gospodarstva, in sicer za naslednje upravičene stroške:

 • stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa opreme in strojev,
 • stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
 • davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.

Upravičeni so zgoraj našteti stroški, nastali v obdobju od 1. januarja 2019 do vključno 20. decembra 2019.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Tolmin

Rok: Razpis je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere v letu 2019, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 22. novembra 2019, do 11. ure.

Posamezni vmesni roki za oddajo vloge so:

 • zadnji delovni dan v mesecu juniju 2019, do 11. ure,
 • zadnji delovni dan v mesecu avgustu 2019, do 11. ure,
 • zadnji delovni dan v mesecu oktobru 2019, do 11. ure,
 • zadnji rok za oddajo vloge pa je 22. november 2019, do 11. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:

 • na Občini Tolmin, Kontaktna oseba: Janja Bičič, Tel: (05) 381-95-30 ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 11. uro, ali na e-naslovu: janja.bicic@tolmin.si;
 • na Novi KBM d.d., Trg maršala Tita 14, Tolmin, Kontaktna oseba: Melita Drole, Tel: (05) 331-71-42, vsak delovni dan med 8. in 15.30;
 • na Abanki d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin, Kontaktna oseba: Klavdija Rot, Tel: (05) 381-08-13, vsak delovni dan med 8.30 in 12. uro ter med 14. in 17. uro in
 • na Delavski hranilnici d.d., Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, Kontaktna oseba: Vesna Šuligoj, Tel: (05) 620-34-15, vsak delovni dan med 8.30 in 16. uro.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji od dneva objave javnega razpisa dalje v času uradnih ur dvignejo v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani Občine Tolmin: www.tolmin.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj