Javni razpis finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Železniki za leto 2020

12. 06. 2020

Objavljeno: Občina Železniki, 12. 6. 2020, www.zelezniki.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratna denarna sredstva (subvencije), ki se dodeljujejo za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Železniki v letu 2020.

Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:

 • subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite,
 • naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
 • promocija izdelkov in storitev,
 • svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje,
 • pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja,
 • pospeševanje izobraževanja,
 • sofinanciranje izdelave poslovnega načrta.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prejemniki so:

 • mikro in male gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah,
 • samostojni podjetniki,
 • občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
 • podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.

Za ukrep Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite so upravičeni prejemniki tudi občani, ki živijo na gorsko-višinskem območju občine in svojo dejavnost opravljajo kot dopolnilno dejavnost.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 23.695,00 EUR, in sicer:

 • za subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite 3.800,00 EUR
 • za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij 10.000,00 EUR
 • za promocijo izdelkov in storitev 2.000,00 EUR
 • za svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje 400,00 EUR
 • za pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja 5.895,00 EUR
 • za pospeševanje izobraževanja 800,00 EUR
 • za sofinanciranje izdelave poslovnega načrta 800,00 EUR

Razpisnik: Občina Železniki

Rok: Javni razpis je odprt od dneva objave do 30. 9. 2020.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Valeriji Štibelj na Občini Železniki, Tel: (04) 500-00-23.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dostopna na spletni strani Občine Železniki: www.zelezniki.si, interesenti pa jo lahko prevzamejo tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Železniki.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj