Poslovna odličnost

Poslovna odličnost

Ukinitev Zakona o Priznanju RS za poslovno odličnost

Dne 27. 12. 2021 je bil sprejet Zakon o debirokratizaciji (Uradni list RS št. 3/22), ki bo po mnenju vlade in koalicije olajšal dostop do javnih storitev in ukinil nekatera administrativna bremena. 

V 19. točki 43. člena (prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja gospodarstva) je navedeno, da se s sprejemom tega zakona ukinja tudi Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 - uradno prečiščeno besedilo, 92/07 in 31/18) ter podzakonski predpisi, izdani na njegovi podlagi, tj. Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 7/11 in 84/18).

S sprejemom omenjenega zakona in prenehanjem veljavnosti formalnih podlag za podeljevanje PRSPO prenehajo z delovanjem tudi vse formalno-pravne strukture, ki so podpirale postopek podelitve priznanja. Postopek podeljevanja Priznanja RS za poslovno odličnost se torej v letu 2022 ne bo več izvajal.

V okviru programa Poslovna odličnost želimo razširiti poznavanje modela EFQM kot modela za celovito upravljanje organizacije in vodenje kakovosti oziroma odličnosti poslovanja ter povečati zavedanje o nujnosti prizadevanja organizacij za nenehno izboljševanje poslovanja.

Spodbujamo procese samoocenjevanja v podjetjih in drugih sredinah ter promoviramo uspešne strategije, programe kakovosti, trajnostne modele poslovanja in izmenjavo dobrih praks doma in v tujini. S tem želimo zagotoviti konkurenčne primerjave z domačimi in tujimi organizacijami ter priznati organizacijam v Sloveniji dosežke na področju odličnosti.

Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za zadovoljstvo ljudi ter ohranjanje okolja.

Slovenija je poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti, tako za gospodarstvo, javno upravo (v najširšem pomenu), posameznika, kakor tudi za druga področja. Verjamemo, da se bodo preko tega v prihodnje kreirale številne odlične zgodbe, pri katerih bo pomembna inovativnost, tvorno sodelovanje, trajnostni razvoj ter vseživljenjsko učenje. Prihodnost je v povezovanju, širjenju dobrih praks, trajnostnih modelih, inovativnosti in kreativnosti, ter v krepitvi odličnosti v vseh nas.

Skrb za odličnost je s strani države prepoznana preko postopka za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO), ki je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.

Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu. 

Priznanje podeljuje Odbor za PRSPO. Organizacije, ki se prijavijo na ocenjevanje v postopek PRSPO (vsakoletni javni razpis), poleg tega, da kandidirajo za priznanje obenem prejmejo tudi mednarodno veljaven certifikat EFQM Recognised by EFQM (nadomešča prejšnji certifikat Recognised for Excellence) za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih), ki je veljaven tri leta od prejema.