Javni razpis»Inovacijski vavčer«

Javni razpis»Inovacijski vavčer«

06. 04. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 2.4.2010, Stran: 716

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovalnih storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanega/ih projekta/ov podjetja, kjer bo končni rezultat vloga za pridobitev zaščite pravic industrijske lastnine v obliki nacionalne ali mednarodne prijave:

  • patenta in/ali
  • modela in/ali,
  • znamke.

Namen javnega razpisa je priprava in izvedba razvojno naravnanega/ih projekta/ov podjetja (v nadaljevanju: razvojno naravnan projekt podjetja ) ter spodbujanje povezovanja med podjetji in zunanjimi svetovalci z namenom  zaščite pravic industrijske lastnine.

Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju  razvojno naravnanega projekta podjetja.

Upravičeni stroški svetovalnih storitev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanega projekta podjetja morajo nastati na podlagi poslovnega sodelovanja podjetja z naslednjimi fizičnimi ali pravnimi osebami (zunanji svetovalci):

a) raziskovalna organizacija, ki ima uradno vpisano raziskovalno skupino v bazo Sicris, ne glede na to ali je pravna oseba javnega ali zasebnega prava,

b) raziskovalci, ki so uradno vpisani v bazo Sicris,

c) laboratorij, kontrolni ali certifikacijski organ, ki je uradno akreditiran prek Slovenske akreditacije,

d) patentni zastopniki, ki so uradno vpisani v register patentnih zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino,

e) zastopniki za modele in znamke, ki so uradno vpisani v register zastopnikov za modele in znamke pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Poleg tega upravičen strošek niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno, občasno ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo mikro, majhna in srednje velika podjetja.

Več pogojev za sodelovanje najdete v javnem razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 800.000 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do vključno 30.9.2010. JAPTI bo vloge obravnaval tekoče po zaporedju predloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga), osebno na sedežu JAPTI (datum, ura, minuta) ali elektronsko (datum, ura, minuta navedena na e-sporočilu).

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti na podlagi pisnega zaprosila ali prek elektronske pošte na naslov: vavcer@japti.si do vključno 20.9.2010 – zaprosilo naj bo označeno z »JR Inovacijski vavčer - vprašanje«. JAPTI bo na spletnem naslovu: www.japti.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: vavcer@japti.si, s pripisom »JR Inovacijski vavčer – razpisna dokumentacija«.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010027.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj