Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2018 in 2019

Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2018 in 2019

30. 01. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 5, Datum: 26. 1. 2018, Stran: 158

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je:

 • spodbujanje začetnih investicij ter
 • ustvarjanje in ohranjanje obstoječih delovnih mest na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je, v skladu s programom spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020, znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje obsega investicij podjetij na problemskem območju,
 • ustvarjanje novih in ohranitev obstoječih delovnih mest,
 • prestrukturiranje gospodarstva na problemskem območju,
 • spodbujanje razvoja novih izdelkov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij,
 • spodbujanje razvoja turizma,
 • popolnjevanje nezasedenega prostora v poslovnih in gospodarskih conah, investicije na degradiranih območjih, varovanih območjih narave, ki so skladni z omejitvami območja ter v opuščenih gospodarskih objektih, ki niso v funkciji.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.

 • Sklop A (investicijski projekti v ostale gospodarske dejavnosti) in
 • Sklop A-Turizem (investicijski projekti za področje turizma s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih kapacitet).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.275.000,00 EUR, in sicer:

425.000,00 EUR za leto 2018, od tega:

 • 200.000,00 EUR za sklop A in
 • 225.000,00 EUR za sklop A-turizem

850.000,00 EUR za leto 2019, od tega:

 • 400.000,00 EUR za sklop A in
 • 450.000,00 EUR za sklop A-turizem.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je:

 • do vključno torka, 13. 3. 2018, do 12. ure, za projekte, za katere se predvideva sofinanciranje v letu 2018 in
 • od vključno četrtka, 3. 5. 2018 do torka, 29. 5. 2018, za projekte, za katere se predvideva sofinanciranje v letu 2019.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si z navedbo zadeve 4300-28/2017.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje sedem delovnih dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje štiri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si, po elektronski pošti ali ustno odgovorov ne bodo posredovali.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT: www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ki bodo prav tako objavljeni na spletni strani: www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj