Javni razpis za uvedbo ukrepa spodbujanja samozaposlovanja v občini Ravne na Koroškem v letu 2020

24. 03. 2020

Objavljeno: Občina Ravne na Koroškem, 13. 3. 2020, www.ravne.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa je izplačilo dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2020 (Ur. Glasilo slovenskih občin št. 6/20) in Pravilnika o spodbujanju samozaposlovanja v občini Ravne na Koroškem (Ur. List RS, št. 39/19) (v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Namen razpisa: Namen razpisa je denarna pomoč samozaposlenim osebam, predvsem tistim v starostni skupini od 50 let in več ali mlajših od 30 let in zaposlitev ni prekarna.

Cilji razpisa: Cilj razpisa je dodelitev denarnih sredstev v višini 1.250 eur na posameznika, ki je samozaposlen na območju občine Ravne na Koroškem in izpolnjuje vse navedene pogoje razpisnika.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah,
  • gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Občine Ravne na Koroškem,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  • oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
  • samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije ,
  • stalno prebivališče na območju Občine Ravne na Koroškem,
  • samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 1.8.2019 do 15.11.2020.

V kolikor se samozaposlitev prekine, je prejemnik dolžan vrniti sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prav tako prejemnik ne more prejeti sredstva za isti namen od razpisovalca v naslednjih 3 letih.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev znaša 20.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Ravne na Koroškem

Rok: Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 11. 2020.

Dodatne informacije: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, Kontaktna oseba: Darko Šuler, Tel: (02) 82-16 018, e-pošta: darko.suler@ravne.si (z navedbo »Razpis samozaposlovanje 2020«).

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Občine Ravne na Koroškem: www.ravne.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj