Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022

16. 07. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 5. 7. 2019, Stran: 1528

V Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019, se popravi naslednje besedilo:

1. V podpoglavju 5.1 »Splošni pogoji za kandidiranje« se popravi prva alineja 6. točke tako, da se glasi: 

  • družbe oziroma podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 - popr., 26/07 - ZSDU-B, 33/07 - ZSReg-B, 67/07 - ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17) vključno s samostojnim podjetnikom posameznikom in pravnimi osebami zasebnega prava (interesna združenja, zbornice, organizacije na trgu dela).

2. V poglavju 17. »Roki in način prijave na javni razpis« se prvi odstavek tega poglavja popravi tako, da se glasi:

Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 7. 2019.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v I. točki razpisne dokumentacije.

3. V poglavju 18. »Odpiranje vlog za dodelitev sredstev« se prvi odstavek tega poglavja popravi tako, da se glasi:

Odpiranje vlog se bo začelo 17. 7. 2019 ob 11. uri, na sedežu sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

4. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija javnega razpisa.

Spremenjena razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega, preživninskega sklada Republike Slovenije: www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-vzpostavitve-in-delovanja-kompetencnih-centrov-za-razvoj-kadrov-v-ob/.

5. V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad Republike Slovenije

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj