Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja v letu 2019

Rok razpisa

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Mislinja najkasneje do 30. 09. 2019.

Objavljeno: Občina Mislinja, 25. 3. 2019, www.mislinja.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja, z namenom spodbujanja razvoja podjetništva, nastajanja novih delovnih mest in zmanjševanja brezposelnosti v občini Mislinja, ki se izvaja v obliki enkratne nepovratne pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v obdobju od vključno 1. 10. 2018 dalje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) kot pravne ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost.

Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore na območju občine Mislinja.

Samozaposlitev mora biti realizirana v obdobju od vključno 1. 10. 2018 dalje do dneva objave zaprtja in se mora ohraniti vsaj eno leto po realizaciji samozaposlitve. V kolikor se iz katerihkoli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva, vključno z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni znesek razpoložljivih sredstev znaša 4.268,00 €.

Razpisnik: Občina Mislinja

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.

Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna strokovna komisija enkrat mesečno. Prvo odpiranje vlog bo v mesecu maju 2019 in zadnje v mesecu oktobru 2019. Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Mislinja najkasneje do 30. 09. 2019.

V primeru, da bodo razpoložljiva namenska sredstva za leto 2019 porabljena že prej, bo Občina Mislinja razpis zaprla pred potekom navedenega roka za oddajo vlog in to objavila na svoji oglasni deski in spletnih straneh Občine Mislinja.

Dodatne informacije: Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, kontaktna oseba: Bogdan Slemenik, Tel: (02) 88 50 350.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v tajništvu Občine Mislinja, vsak dan v okviru poslovnega časa občinskega urada, objavljena pa je tudi na spletni strani Občine Mislinja: www.mislinja.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov