Napoved javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanje zaposlovanja v občini Hrpelje - Kozina za leto 2019

Rok razpisa

Rok za prijavo je do 20. 9. 2019.

Objavljeno: razpis bo predvidoma objavljen 5. 4. 2019 v Uradnem listu RS

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Hrpelje - Kozina, in sicer:

 • sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (UKREP 1),
 • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (UKREP 2) in
 • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3).

Namen razpisa: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja v občini Hrpelje - Kozina.

Cilji razpisa: Sofinanciranje prve zaposlitve, nove zaposlitve in samozaposlitve.

Pogoji za sodelovanje: Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki:

 • imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na območju občine Hrpelje - Kozina ali izven,
 • so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 • na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
 • na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
 • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji in
 • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Hrpelje - Kozina.

Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno bivališče na območju občine Hrpelje - Kozina,
 • so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
 • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Hrpelje - Kozina.

Razpisnik: Občina Hrpelje - Kozina

Rok: Rok za prijavo je do 20. 9. 2019.

Dodatne informacije: V zvezi z razpisom dobijo vlagatelji informacije na Občinski upravi - Oddelek za družbene dejavnosti Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, kontaktna oseba je Vasja Valenčič, Tel: (05) 620 53 69.

Več: Več o javnem razpisu boste našli tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov