Napoved javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanje zaposlovanja v občini Divača za leto 2019

Rok razpisa

Rok za prijavo je 20. 5. 2019, do 12. ure.

Objavljeno: razpis bo predvidoma objavljen 29. 3. 2019 v Uradnem listu RS

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača, in sicer:

 • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (UKREP 2) in
 • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP)

Pogoji za sodelovanje:

Za ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki:

 • imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju navedenih občin,
 • so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 • na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
 • na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
 • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji in
 • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Divača.
 • so v letu razpisa zaposlili brezposelne osebe za polni delovni čas za najmanj eno leto ali bodo v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlili brezposelno osebo za polni delovni čas za najmanj eno leto. Oseba, ki se zaposli, mora biti državljan Republike Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju občine Divača in je prijavljena na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.

Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno bivališče na območju občine Divača,
 • so v letu razpisa najmanj en mesec pred oddajo vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pa še niso v letu razpisa odprli dejavnosti in so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in bodo v roku najkasneje 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev realizirali samozaposlitev,
 • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
 • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Divača.

Razpisnik: Občina Divača

Rok: Rok za prijavo je 20. 5. 2019, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, Kontaktna oseba: Nataša Macarol, Tel: (05) 73 10 938.

Več: Več o javnem razpisu boste našli tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov