Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2018 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

Rok razpisa

Rok za oddajo vlog je najkasneje do 28. 9. 2018, do 14. ure, za ukrepa 8 in 9 pa najkasneje do 24. 9. 2018, do 15. ure.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 7. 9. 2018, Stran: 1867

Namen razpisa: Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo:

- po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

 • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
 • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
 • Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
 • Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
 • Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
 • Ukrep 6: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva,
 • Ukrep 7: sofinanciranje stroškov promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije.

- po pravilih o postopkih za izvrševanje proračuna za naslednje ukrepe:

 • Ukrep 8: sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja,
 • Ukrep 9: sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

 • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine;
 • podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz tega razpisa, in ima učinke v Mestni občini Celje, kar je podrobneje predpisano pri posameznem ukrepu tega razpisa;
 • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve;
 • izvajalec storitev ukrepov 8. in 9. in to ne glede na njegovo pravno-organizacijsko obliko, razen oseb javnega prava, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravne osebe, v katerih imajo te osebe delež v kapitalu.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2017 v višini 240.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Rok za oddajo vlog je najkasneje do 28. 9. 2018, do 14. ure, za ukrepa 8 in 9 pa najkasneje do 24. 9. 2018, do 15. ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: nftuob/pcdjob/dfmkfAdfmkf/tj do vključno 14. 9. 2018 do 14. ure, za ukrep 7 in 8 pa do 11. 9. 2018 do 15. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 19. 9. 2018 do 17. ure, za ukrep 7 in 8 pa do 14. 9. 2018 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje: https://moc.celje.si/javna-narocila.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov