Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji v obdobju 2018-2019

Rok razpisa

Rok za oddajo vlog je 3. 8. 2018, do 12. ure.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 22. 6. 2018, Stran: 1483

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji - v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17), zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa, ki so hkrati tudi cilji socialnega podjetništva v skladu z ZSocP, so podpreti projekte, ki bodo:

  • krepili družbeno solidarnost in povezanost,
  • spodbujali sodelovanje ljudi,
  • krepili sposobnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,
  • spodbujali socialne inovacije,
  • zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu,
  • razvijali nove možnosti zaposlovanja,
  • zagotavljali dodatna delovna mesta ter socialno vključenosti in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin na trgu dela.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali doseganje ciljev tega javnega razpisa v okviru zagona novih socialnih podjetij oziroma izboljšanja poslovanja obstoječih socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečale zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu.

V skladu z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 in Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije 2014-2020, bo večja podpora namenjena projektom, ki bodo pokrivali vsebinski področji specializacije Pomurske regije, in sicer turizem in prehrana (na primer lokalne samooskrbne verige, povečanje ekološko pridelane hrane in pridelava kakovostne hrane v lokalnem okolju), dodatno pa še storitve na področju oskrbe starejših in drugih ranljivih skupin ter geotermalne energije in drugih obnovljivih virov energije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu - ZSocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 - ZDU-1I in 13/18) ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 200.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 3. 8. 2018, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: hq/nhsuAhpw/tj. Vprašanja na omenjeni naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si, v zavihku »Kako do sredstev«.

Razpisna dokumentacija: Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov