Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu - AR 2017

Rok razpisa

Roka za oddajo vlog sta 5. 2. 2018 in 30. 3. 2018.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 80, Datum: 29. 12. 2017, Stran: 3061

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi pozebe v letu 2017. Investicijsko posojilo je posojilo za vlaganja v izgradnjo in obnovo sadovnjakov in vinogradov, vključno z nakupom, gradnjo, adaptacijo ali izboljšanjem nepremičnin, nakupom kmetijske mehanizacije, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, nakupom zemljišč, vendar vse vezano na dejavnost sadjarstva in vinogradništva.

Posojila se dodeljujejo izven pravil državnih pomoči z obrestno mero, sestavljeno iz referenčne obrestne mere (v nadaljevanju: ROM) in pribitka od 0,1 % do 0,2 % glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je poplačilo finančnih obveznosti vlagateljev s pridobitvijo posojila pri Skladu s čim nižjimi stroški za upravičence.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je ohranjanje dejavnosti sadjarstva in vinogradništva po pozebi.

Pogoji za sodelovanje: Pogoji za sodelovanje:

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), ki opravljajo dejavnost sadjarstva in vinogradništva in so v letu 2017 utrpeli škodo zaradi pozebe v aprilu 2017. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot:

  • pravna oseba,
  • samostojni podjetnik posameznik ali
  • kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet,
  • ostale pravne ali fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sklad razpisuje sredstva za posojila iz svojega namenskega premoženja v višini 2.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad 

Rok: Roka za oddajo vlog sta 5. 2. 2018 in 30. 3. 2018.

Izpolnjen prijavni obrazec AR vlagatelj pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: tjt`jogpAsfhjpobmojtlmbe/tj.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na telefonski številki: (01) 836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na e-naslov: tjt`jogpAsfhjpobmojtlmbe/tj.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov