Javni razpis - »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«

Rok razpisa

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 4. 12. 2017 do 12. ure.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 62, Datum: 3. 11. 2017, Stran: 2654

Predmet razpisa: Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1: »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

V skladu z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP 2014-2020) Republika Slovenija (RS) v okviru omenjenega specifičnega cilja največ pozornosti namenja krepitvi kompetenc mladih, ki so ključne za izboljšanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

V ta namen se želi s tem javnim razpisom razviti in izvajati model prehajanja med izobraževanjem in okoljem, s katerim bi se izboljšale kompetence dijakov v gimnazijah, hkrati pa opolnomočili strokovni delavci v gimnazijah. Javni razpis zasleduje tudi cilje S4, na področju, ki spodbuja sistemske in dolgoročnejše ukrepe znotraj izobraževalnega sistema za pridobivanje ključnih znanj in kompetenc.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati celosten model spodbujanja kompetence podjetnosti (model) v javno veljavnih izobraževalnih programih splošne in strokovne gimnazije, s katerim bi omogočili dijakom prožnejšo prehajanje med gimnazijami in okoljem. Za dosego tega namena je bistveno, da se s kompetenco podjetnosti najprej opolnomoči strokovne delavce.

Z modelom želimo nato dijake opolnomočiti z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti v realnem življenju in kako delovati proaktivno ter samoiniciativno. Tako bodo dijaki po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki. S tem jim bo zagotovljen tudi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. V okviru izvajanja operacije bo zato ključnega pomena, da se zagotovi povezovanje gimnazije z okoljem. Gimnazija bo morala sodelovati z deležniki v okolju in vzpostaviti partnerstvo za zagotavljanje praktičnih izkušenj dijakov, z odpiranjem izobraževanja v okolje. Z modelom se bo tako vzpostavila kultura podjetnosti tako v kot izven šolskega prostora.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša do 2.700.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 4. 12. 2017 do 12. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete: (01) 400-54-52 ali pišete na e-naslov nbkb/lsvtjd.tfhbAhpw/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, Urad za razvoj izobraževanja, pri Maji Krušič Šega, vsak delovni dan med 10. in 12. uro po predhodnem dogovoru.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov