Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v regiji Pomurje

Rok razpisa

Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 19. 4. 2018.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 29. 9. 2017, Stran: 2305

Predmet razpisa:Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji Pomurje (RGS Pomurje) za bančne kredite, ki jih RA Sinergija kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o izvajanju regijske garancijske sheme na območju Pomurske regije, sklenjene med Slovenskim regionalno razvojnim skladom in RA Sinergijo, ter v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Pomurje.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regiji Pomurje, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Namen razpisa: Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Pomurje (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni vlagatelji). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupen garancijski potencial RGS Pomurje znaša 3.840.000,00 EUR in je razpisan na podlagi sredstev Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave tega razpisa znašajo 1.200.000,00 EUR, in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Razpisnik: Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 19. 4. 2018.

Rok za oddajo prijav: od 29. 9. 2017 do porabe sredstev, najkasneje do 19. 4. 2018.

Rok: RA Sinergija

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 9. do 14. ure na telefonski številki: (02) 538-13-58 oziroma na e-naslovu: sht/qpnvskfAsb.tjofshjkb/tj.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RA Sinergija: www.ra-sinergija.si/sl/rgs/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov