Javni razpis - »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2«

Rok razpisa

Roki za oddajo vlog so: za 1. rok: 29. 9. 2017, za 2. rok: 12. 9. 2018 in za 3. rok: 12. 9. 2019.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 42, Datum: 4. 8. 2017, Stran: 1994

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičene le RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma. Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na spletnem naslovu: www.svrk.gov.si.

Namen razpisa:

  • spodbujanje naložb podjetij v RRI,
  • prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,
  • prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih,
  • omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta prejele certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«).

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 17.075.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Roki za oddajo vlog so:

  • 1. rok: 29. 9. 2017,
  • 2. rok: 12. 9. 2018 in
  • 3. rok: 12. 9. 2019.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: TNF3Atqjsjutmpwfojb/tj.

Vprašanja morajo na gornji naslov prispeti:

  • za 1. rok za oddajo vlog: do 21. 9. 2017,
  • za 2. rok za oddajo vlog: med 30. 9. 2017 in 4. 9. 2018 in
  • za 3. rok za oddajo vlog: med 13. 9. 2018 in 4. 9. 2019.

Na vprašanja, ki bodo prispela med 22. 9. in 29. 9. 2017, med 5. 9. in 12. 9. 2018 ter po 4. 9. 2019, izvajalski organ ne bo odgovoril.

Izvajalski organ bo odgovor na posamezno vprašanje objavil najkasneje do 28. 9. 2017 in 11. 9. v letih  2018 in 2019, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila, zato morate biti spraševalci pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrijete morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Razpisna dokumentacija: Besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije (navodila, obrazci) so na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov